Tietosuojaseloste

Completo Consulting Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR, voimassa 25.5.2018 lähtien; aiemmin Suomen henkilötietolaki 523/1999)) mukaisesti. Tietosuojaselosteemme ja sivuston käyttöehdot ovat aina julkaistuna ja päivitettynä verkkosivuillamme.

Sinulla on asiakkaanamme, yhteistyökumppaninamme ja yksityishenkilönä (jälj. asiakas) oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme kaikkia henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden mukaisesti ja läpinäkyvästi.

Voimme ajoittain muuttaa näitä selosteita ja/tai mm. verkkosivustojemme evästetoimintaperiaatteita vastaamaan tietosuoja-asetusten muutoksia.

1. Tietosuojarekisterin pitäjä

Completo Consulting Oy
Tähdenlennonkuja 1
02240 Espoo
Y-tunnus 1926489-0

2. Rekisteriasiat

info@completo.fi
Asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiin rekisteriä koskevista asioista kahden vuorokauden sisällä.
+358 40 511 9135

3. Rekisterin nimi

Completo Consulting Oy:n asiakasrekisteri ja väliaikainen asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen yhteydessä, viestinnässä Completo Consulting Oy:n valmennuksista ja palveluista sekä tuotteiden ja palveluiden kohdennetussa markkinoinnissa.

5. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen ryhmä koostuu mm. Completon toteuttamien/järjestämien valmennusten ja muiden tilaisuuksien osallistuneista henkilöistä, ja Completon verkkopalveluiden (completo.fi ja completovalmentaa.fi) kautta tehdyistä lataus-, tilaus- tai ilmoittautumistiedoista. Tallennamme henkilötietoja vain täysi-ikäisistä (18-v) henkilöistä. Mahdolliset alaikäisten (alle 18-v) henkilötiedot poistetaan rekisteristämme heti kun saamme asian tietoomme.

Asiakasrekisteriin ja väliaikaiseen asiakasrekisteriin kootut tiedot ovat kaikki tai osa seuraavista. Keräämme vain välttämättömimmät tiedot:

 • Yhteystiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Työtehtävään liittyvät tiedot kuten tehtävä, vastuualue
 • Työnantajayrityksen yhteys- ja taustatiedot
 • Osallistumis- ja käyttäjätiedot Completon järjestämiin valmennuksiin tai muihin tapahtumiin, tuotteisiin ja palveluihin liittyen
 • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (esim. yhteydenotot, tapaamiset jne.)
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset
 • Mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot (esim. ruokavaliotiedot tilaisuuksien tarjoiluun liittyen)
 • Seuraamme verkkosivustojemme käyttöä evästeillä ja evästeiden perusteella markkinointirekisteriin tallentuu:
  • Tiedot verkkosivujen käytöstä (mm. ajankohta, vieraillut sivut ja kesto)
  • Tiedot verkkosivukäyttäjän tilaamista ja lataamista markkinoinnin materiaaleista (mm. mikä materiaali, ajankohta)
  • Tiedot markkinointiviestien lähetyksestä, avaamisesta ja klikkauksista.
  • Lisäksi näiden evästeiden ja käyttötietojen (verkkovierailut ja aktiivisuus) analytiikan perusteella luodaan ja kerätään tietoa ko. henkilön kiinnostuksen kohteista kohdennettua markkinointia varten.

Asiakas- ja henkilötiedot saadaan asiakassuhteen kautta, Completon verkkosivuilta (lomakkeet/rekisteröityminen), sähköpostin tai muun viestinnän välityksellä, ja yleisesti saatavilla olevista lähteistä. Näiden tietojen keräys tapahtuu käytössämme olevilla verkkoteknologioilla, kävijöiden oman toiminnan seurauksena ja kolmannen osapuolen palveluilla/tietolähteistä:

 • Rekisteröidyn yrityksen tai henkilön tekemät ilmoitukset (suullinen, kirjallinen, verkkotoiminta). Huomioithan, että toisen henkilön puolesta tietoja voi ilmoittaa vain hänen suostumuksellaan.
 • Rekisterinpitäjän tiedustelut yritykseltä tai julkisyhteisön edustajalta
 • Julkiset rekisterit (kaupparekisteri)
 • Markkinoilla olevat ostettavat rekisteritiedot (yritykset, jotka myyvät rekisteritietoja)
 • Muut julkaisut (tietokannat, internetissä julkaistut tiedot)

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Completo Consulting Oy ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietojen luovutus tehdään vain viranomaisille virallisen tietosuojalain mukaisen pyynnön myötä.

Yhteistyökumppaneitamme, jotka käsittelevät henkilötietoja ja/tai joilla on palveluntuottajana tekninen pääsy käyttämiimme järjestelmiin ovat mm. BA Advisors Oy, Procountor Oy, Mavidi Oy, Emaileri Oy, Datajon Oy.

Mahdollisissa tilanteissa, joissa Completo rekisterinpitäjänä siirtää rekisterissä olevia henkilötietoja ulkoistaessaan henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi tilitoimistolle ja markkinointi-, kulu- sekä laskutuspalveluja tarjoaville yrityksille, käsittelevät nämä yritykset tällöin henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ilman itsenäistä käsittelyoikeutta. Näiden kolmansien osapuolten kanssa tehdään aina sopimus henkilötietojen käsittelystä (DPA).

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Completo huolehtii rekisterinpitäjänä riittävästä tietosuojan tasosta tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kehittämistoimeksiannoissa tietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, jotka ovat saaneet asiakkaalta toimeksiannon tietojen käsittelyyn. Henkilötiedot on tallennettu käyttämiimme järjestelmiin ja tietokantoihin, joihin on pääsy vain Completon henkilökuntaan. Käyttäjäkohtaisissa pilvipalveluissa kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Kaikkia henkilötietojen käsittelijöitä ja käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteritietoja säilytetään alan yleisten käytäntöjen mukaan suojatuissa palvelintiloissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Henkilötietokantojen teknisen toteuttamisen johdosta tiedot ja sijaitsevat ulkopuolisten kumppaneiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat kumppaneidemme / palveluntuottajien tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi siihen oikeutetut ja vaitioloon sitoutuneet henkilöt.

Palveluntuottajamme, joiden palvelimilla asiakas- ja/tai markkinointirekisterin tiedot sijaitsevat ovat FinxS Ltd (analyysit ja henkilöarvioinnit), Suomen Asiakastieto Oy ja Emaileri (markkinointi).

8. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja yleisellä tasolla niin kauan kuin se on tuotteidemme ja/tai palvelumme toimittamisen kannalta oikeutettua ja/tai kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön (Suomi, EU) mukaista. Esimerkiksi,

 • Valmennusten ja muiden tilaisuuksien osallistumistiedot säilytetään vuoden ajan tai asiakkaan pyynnöstä pidempään.
 • Valmennuksiin ja muihin tilaisuuksiin liittyviä analyysejä, testejä tai muita materiaaleja säilytetään enintään yksi vuosi kehittämisohjelman päättymisen jälkeen tai asiakkaan pyynnöstä pidempään.
 • Verkkosivustojemme ja -palveluidemme kävijätietoja säilytetään maksimissaan kolmen vuoden ajalta.
 • Suostumus henkilötietojen käytöstä markkinointitarkoituksiin on voimassa niin kauan, kunnes se perutaan.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti toimeksiantajan yhteyshenkilölle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa toimeksiantajan yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on myös EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset seuraavat oikeudet:

 • oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus tietojen poistamiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • vastustamisoikeus
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti Rekisterinpitäjän toimistolle.

Yhteystiedot

Completo Consulting Oy
Tähdenlennonkuja 1
02240 Espoo
p. +358 40 511 9135