Realized Leader logo

LÄHI- JA ETÄVALMENNUKSET

1. KOLLEGASTA ESIHENKILÖKSI – UUDEN ESIHENKILÖN ABC

Napakka paketti uudelle esihenkilölle. Heti vahva ote uuden työsi ydintekemisestä.

Tutustu

2. IHMISTEN JOHTAMINEN

Johtaminen on työntekijän koko potentiaalin ohjaamista niin, että hän pääsee parhaimpaansa.

Tutustu

3. ESIHENKILÖN TYÖKALUPAKKI PÄIVITTÄISJOHTAMISEEN

Päivittäisjohtamisen ja esihenkilöviestinnän tehopaketti arkeen.

Tutustu

4. HANKALIEN ESIHENKILÖTILANTEIDEN TYÖKALUPAKKI

Tiukkojen esihenkilötilanteiden ratkaisukeinojen tehokas workshop.

Tutustu

5. TYÖN JA AJAN HALLINTA

Käytännön työkaluja ajanhallintaan, ajankäytön tehostamiseen ja työn organisointiin.

Tutustu

Esihenkilön tehtävä on auttaa ihmisiä onnistumaan

Esihenkilötyö on erityisen ihmisläheinen ammatti, jossa luotsataan joukkoaan eteenpäin mahdollistamalla alaisten ja tiiminsä onnistuminen. Esihenkilötyö vaatii ammattitaidon lisäksi hyvää itsetuntemusta, tietoisuutta ja havainnointikykyä. Jotta voi johtaa muita, täytyy osata johtaa myös itseään.

Gallupin globaalin tutkimuksen (2019) mukaan vain 15 % työntekijöistä kokee olevansa sitoutunut organisaationsa tavoitteisiin. Esihenkilön toiminnalla on jopa 70 % vaikutus siihen, miten työntekijä kokee roolinsa ja tärkeytensä yrityksen menestyksessä.

Vain henkilökohtaisen kiinnostuksen, erilaisuuden huomioinnin ja valmentavan asenteen kautta saadaan aikaiseksi merkityksellisyyden ja sitoutumisen tunne. Esihenkilö, joka kokee olevansa pomo, yleistää, mutta esihenkilö, joka kokee olevansa valmentaja, yksilöllistää.

Näemme valmentajina, kuinka monissa organisaatioissa esihenkilötehtäviä tekevillä rooliin kuuluu päivittäistä ihmisten ohjaamista, vaikka erityisiä taitoja tähän ei ole. Kukaan ei ole luontainen esihenkilö yhtään sen enempää kuin vaikka luontainen lääkäri. Jokaiseen ammattiin – ja sitä esihenkilötyö on – tarvitaan omat taidot, roolin ja prosessien sisäistäminen ja käytännön itsereflektiota omasta tekemisestä.

Realized®-esihenkilövalmennuksissamme kehität osaamistasi johtaa eri tyylisiä ihmisiä arjessa. Oivallat, kuinka tärkeää on ymmärtää ihmisten erilaisuutta ja miten saada alaiset toimimaan omista vahvuuksistaan käsin koko yrityksen tuloksellisuutta edistäen.

Realized®-esihenkilövalmennuksistamme saat vahvat vuorovaikutustaidot ja keinot palautteen antamiseen. Opit valmentavaan esihenkilötyöhön, jossa sparraat alaisia eteenpäin, raivaat esteitä ja mahdollistat onnistumiset.

Realized®-esihenkilövalmennuksissa käyttämämme työkalut

 • Johtajuusarvio 360°

 • Completo DISC esihenkilön profiili

 • Henkilökohtainen coaching

 • Fasilitointi

 • Reasoning Analysis Assessment

Aikataulutetut avoimet valmennukset

Avoimet valmennukset listalla

”Esihenkilötyö on ammatti, jonka taitamiseen tarvitaan tietoista itsensä kehittämistä. Kukaan ei ole luontainen esihenkilö yhtään sen enempää kuin vaikka luontainen lääkäri.”

1. Kollegasta esihenkilöksi – Uuden esihenkilön ABC

Uuden esihenkilön tehtävä on haasteellinen. Siirtymä kollegasta esihenkilöksi on iso loikka. Täytyy lunastaa paikkansa, synnyttää luottamus, ottaa käytännön tehtävät haltuun ja tutustua alaisiinsa. Pitää päästä kiinni ydintekemiseen ja luotsata joukkoa eteenpäin. Tämä kaikki pitää yleensä tehdä nopealla aikataululla ja yhtä aikaa.

Uuden esihenkilön valmennuksessa sisäistät esihenkilön roolin kulmakivet. Esihenkilön rooli on erilainen kuin johtajan. Se on paljon enemmän arjen tekemisessä kiinni oleva, vaikkei esihenkilön pidäkään tehdä alaistensa töitä heidän puolestaan. Uuden esihenkilön valmennuksen avulla valjastat arjen esihenkilörutiinit positiiviseksi tavaksi luotsata tiimiä eteenpäin. Uuden esihenkilön koulutuksesta saat opastusta päivittäisjohtamiseen, esihenkilöviestintään, palautteen antamiseen, suorituksen ohjaamiseen ja osaamisen johtamiseen.

Uuden esihenkilön valmennuksella säästät aikaa ja voimia, ja pääset itse keskittymään oleelliseen. Esihenkilövalmennuksesta saat keinot oman joukon vahvistamiseen ja tiimin monimuotoisuuden hyödyntämiseen. Jo pieni panostus esihenkilötaitojen valmennukseen ja coachingiin tuottaa uuden esihenkilön työssä nopeasti tuloksia. Ks. Coaching-osiomme.

Esihenkilövalmennuksen sisältöä otsikkotasolla

 • Esihenkilön laaja työrooli
 • Miten siirryn esihenkilöksi ja otan vastuualueeni haltuun?
 • Esihenkilön itsetuntemus ja itsensä johtaminen
 • Henkilöohjaaminen vs. auttaminen
 • Päivittäisjohtaminen, delegointi, priorisointi
 • Suorituksen ohjaaminen ja organisointi
 • Onnistunut esihenkilöviestintä
 • Palautteen antaminen ja seuranta
 • Valmentava tapa tehdä esihenkilötyötä
 • Miten kehittää ja seurata omaa osaamista?

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Kattava työkalupakki uudelle esihenkilölle

 • Selkeyttä omaan persoonaan ja tehtävään

 • Aito ymmärrys mitä odotetaan, kun siirtyy kollegasta esihenkilöksi

 • Osaamista erilaisten ihmisten johtamiseen käytännössä

 • Keinot vaivattomaan esihenkilön työn organisointiin

 • Opit ottamaan paikkasi esihenkilönä

 • Opit valmentamaan omaa joukkoa vielä paremmaksi

 • Nopea startti uusiin tehtäviin ja käytännön keinot jakaa omaa aikaa

Ota yhteyttä

2. Ihmisten johtaminen

Ihmisten johtaminen ei tapahdu manageeraamalla eikä sähköposteja lähettämällä vaan yksilökohtaisella henkilöjohtamisella eli vuorovaikutuksella johtamisella. Tämän esihenkilötaitojen valmennuksen leadership-opein parannat työn mielekkyyttä, tiimiytymistä, yhteistyötä, motivaatiota, työtyytyväisyyttä ja sitoutumista työhön, esihenkilöön ja tiimiin.

Esihenkilövalmennuksissa tarjoamme tietoiset ja vahvat esihenkilön vuorovaikutustaidot sekä taidot hyödyntää ihmisten erilaisuutta ja ohjata ihmiset toimimaan vahvuuksiensa kautta. Kaikkia ei voi johtaa samalla kaavalla, sillä ihmisten logiikka, kommunikointitapa, tapa jolla tehokkaimmin oman tyylinsä mukaan tarttuu tehtäviin, motivoituminen, sitoutuminen ja päättäminen ovat erilaisia erilaisilla ihmisillä.

Tässä viisaan johtamisen esihenkilövalmennuksessa hyödynnämme konkreettista DISC-mallia erilaisten ihmisten ymmärtämiseksi ja johtamiseksi. DISCin avulla selvitetään millä tavalla toimimalla kukin onnistuu luontaisesti parhaiten. DISC ei mittaa paremmuutta eikä laita ihmisiä paremmuusjärjestykseen.

Tähän ihmisten valmentavan johtamisen valmennukseen kuuluva henkilökohtainen Completo DISC profiili tukee myös alaisia omassa kehittymisessä. Se lisää itsetuntemusta ja luo tiedostavuutta rakentavalla tavalla. Esihenkilön profiili kuvaa hänen toimintatapaansa sekä kompetensseja johtamis- ja vuorovaikutustilanteissa ja toimii henkilöjohtamisen karttana auttaen aidosti ymmärtämään ja arvostamaan erilaisia työtyylejä sekä kertoo miten johtaa erilaisia ihmisiä.

Johtamisvalmennuksen sisältöä otsikkotasolla

 • Oman käyttäytymisen ja toimintatavan vaikutukset johtamistilanteissa
 • Oman johtamistyylin sekä johdettavien tyylien tunnistaminen (Completo DISC)
 • Eri DISC-tyylisten ihmisten tietoinen johtaminen ja ohjaaminen käytännössä
 • Luottamuksen rakentaminen esihenkilö-alais -suhteissa
 • Eri tyylisten alaisten vahvuudet ja heidän ohjaaminen kohti tavoitteita
 • Oman tiimin jäsenten työtyylien ymmärtäminen, miten priorisoivat, motivoituvat, päättävät, sekä miten heitä kehittää

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Taidokas ihmisten johtaminen nostaa yksilöiden ja tiimien tuloksentekoa

 • Aito ymmärrys ihmisten erilaisuudesta

 • Selkeyttä ja taitoa omaan johtamistyyliin

 • Osaamista erilaisten ihmisten käytännön johtamiseen

 • Oivallat miten kehittää ihmisiä sekä tiimiäsi

 • Saat motivoituneen, aikaansaavan henkilöstön

Ota yhteyttä

3. Esihenkilön työkalupakki päivittäisjohtamiseen

Päivittäisjohtamisen valmennus tuo tuloksia organisaation ja työn arkeen. Päivittäisjohtamisen valmennuksella varmistat, että alaiset pääsevät keskittymään työhönsä oikealla tavalla. Hyvällä arkijohtamisella ihmisten ajankäyttö ohjautuu oikein, asiakkaiden toiveisiin vastataan hyvässä aikataulussa ja sisäinen viestintä toimii.

Esihenkilötaitojen valmennuksen tärkein teema on vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot, sillä kaikki johtaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa. Päivittäisessä johtamisessa pitää osata kommunikoida suoraan ja rakentavasti. Pitää osata ja ymmärtää antaa palautetta silloin, kun sitä tarvitaan ja tilanteet sen sallivat. Tämä vaatii esihenkilöltä kärsivällisyyttä ja herkkyyttä.

Arkijohtamisen koulutuksessa keskitymme myös käytännön prosesseihin. Rakennamme järjestelmälliset prosessit odottamattomien tilanteiden ratkaisemiseen, delegointiin ja sijaistamiseen. Esihenkilötaitojen valmennuksen toteutamme tavalla, joka antaa esihenkilöille eväät jatkuvaan kehittymiseen arjessa.

Johtamisvalmennuksen sisältöä otsikkotasolla

 • Arjen työn päivittäinen ohjaaminen
 • Eri DISC tyylisten ihmisten päivittäisjohtaminen
 • Oman DISC-esihenkilötyylin profiili
 • Ymmärrä ihmisten erilaisuutta ja rakenna esihenkilöviestintä sitä hyödyntäen
 • Johtaminen tapahtuu vain vuorovaikutuksessa – esihenkilökommunikointi on avain onnistuneeseen esihenkilötyöhön
 • Esihenkilöviestinnästä konkreettista, selkeää ja ymmärrettävää
 • Miten onnistua vaikeissa esihenkilön kommunikointitilanteissa?
 • Konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja eri kanavien kautta tapahtuvaan onnistuneeseen viestintään
 • Delegointi, tehtävien jakaminen
 • Omien tehtävien priorisointi
 • Alaisten tehtävien priorisoinnin ohjaaminen
 • Rakentavan palautteen antamisen menetelmä
 • Miten antaa korjaava ja ohjaava palaute taitavasti?
 • Käytännön keinoja viedä oman organisaation tavoitteet käytännön tekemisiksi

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Selkeys omasta esihenkilötyylistä

 • Oivalluksia siitä, kuinka johtaa erilaisia ihmisiä eri tavalla

 • Esihenkilön arjen päivittäiset tehtävät selkiytyvät

 • Arkijohtamisen organisointi helpottuu

 • Opit valmentamaan omaa joukkoa vielä paremmaksi

 • Saat otteen omasta joukostasi ja alat johtaa sitä positiivisesti ja napakasti

 • Onnistut työsi tavoitteiden saavuttamisessa

Ota yhteyttä

4. Hankalien esihenkilötilanteiden työkalupakki

Melkein poikkeuksetta meiltä pyydetään erillistä hankalien esihenkilötilanteiden valmennusosiota esihenkilöiden valmennusohjelman kokonaisuuteen. Tiedämme kuinka kriittinen taito esihenkilöille on osata toimia hankalissa johtamistilanteissa. Usein esihenkilötilanteet eivät ole vaikeita ainoastaan asioihin liittyvistä syistä riippumatta siitä, kuinka hankalia ongelmia ratkaistaan, vaan ihmisiin liittyvistä syistä.

Tämän päivän työn haasteet ja rasittavuus yhdistettynä koviin tavoitteisiin edellyttävät, että esihenkilöä tuetaan niin, että hänellä on taidot toimia vaikeissa johtamistilanteissa. Eikä hätä ole sen kummoisempi kuin, että näihin hankaliin johtamistilanteisiin tarvitaan ratkaisumalleja.

Tästä valmennuksesta saat ratkaisuja ja metodeita monentyyppisiin haastaviin esihenkilötilanteisiin. Saat konkreettista apua siihen, kuinka kohdata ihmiset jännitteisessä tilanteessa, sekä kuinka kommunikoida, kuunnella, saada päätöksiä ja ratkaisuita aikaan.

Johtamisvalmennuksen sisältöä otsikkotasolla

 • Miten ratkaista hankalat tilanteet työyhteisössä?
 • Ratkaisukeskeinen tapa ja prosessi vaikeiden tilanteiden purkamiseen
 • Hankalan tilanteen psykologia, kuinka toimimme kun tilanne muuttuu vaikeaksi?
 • Hankalan tilanteen puolustautumismallit, kuinka tunnistaa ja purkaa ne, jotta tilanteessa päästään eteenpäin?
 • Erityistilanteiden tärkeät vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot ihmisten johtamistilanteissa
 • Esihenkilöviestinnän sudenkuopat tiukoissa paikoissa
 • Kuunteleminen, kysyminen ja päättäminen, ratkaisun antaminen vaikeassa paikassa
 • Hankalan tilanteen kohtaaminen, niin ettei laajene
 • Case-pohjainen omien hankalien johtamistilanteiden käsittely
 • Henkilökohtainen työkalupakki hankaliin tilanteisiin
 • Erilaisia ristiriitojen ratkaisuprosesseja arkitilanteisiin

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Ratkaiset hankalat esihenkilötilanteet nopeasti

 • Havainnointi selkeytyy, huomaat aikaisin milloin ollaan ajautumassa haastavaan tilanteeseen

 • Opit miten tilanne pidetään hallussa niin, ettei se leviä ympäristöön

 • Siedät haastavan johtamistilanteen aiheuttamaa painetta

 • Osaat uudistaa luottamusta vaikean paikan jälkeen

Ota yhteyttä

5. Työn ja ajan hallinta

Ajanhallinta on pitkälti oman työn johtamista. Se lähtee yksilöstä, mutta tuottaa koko yritykselle tuntuvaa tulosta. Ajanhallinnan valmennuksessa opit ajanhallinnan työkaluista tärkeimmät: työpäivän tehokas organisointi, suunnittelu, työtehtävien jäsennys, priorisointi, sisäisen viestinnän käytännöt ja delegointi.

Oman työn suunnitteluun ja työmäärän hallintaan ajanhallinnan valmennus antaa tärkeitä taitoja, jotka ovat edellytys niin tehokkuudelle kuin työnilolle ja jaksamiselle. Tämä oman työn johtamisen valmennus lisää selkeyttä ja hallinnan tunnetta tuntuvasti ja mahdollistaa tuottavan ja stressittömän työpäivän.

Ajanhallinan koulutuksessa opit löytämään ja selättämään omat aikavarkaasi ja kiireen tunteen. Opit priorisoimaan ja tunnistamaan oman ajankäyttösi kulmakivet ja kehittämiskohteet sekä jäsentämään ja selkeyttämään omia tavoitteita työssäsi.

Ajanhallinnan valmennuksesta saat hyödyllisiä menetelmiä ja työkaluja, jotka tukevat omien työtehtävien ja aikataulun suunnittelua. Hallitsemalla tilanteita tietoisesti pystyt johtamaan itseäsi helpommin ja selviät arjen haasteista.

Osallistu avoimeen valmennukseen aiheesta, katso kalenteri tästä.

Ajanhallinnan valmennuksen sisältöä otsikkotasolla

 • Tietoinen taito hallita omaa aikaa ja työmääriä
 • Itsensä ohjaaminen ja johtaminen kiireen tunteen hallitsemisessa
 • Oman ajankäytön haasteiden, aikavarkaiden ja sudenkuoppien tunnistaminen
 • 10 työkalua ajanhallintaan
 • Toimiva ja selkeä ajankäytön suunnitelmallisuus ja organisointi
 • Suunnitelma oman ajankäytön muuttamiseksi ottamalla käyttöön sopivimmat työkalut
 • 5 tehokasta työkalupohjaista menetelmää tehostaa onnistumista
 • Ajankäytön organisointi ja tehostaminen yksilönä ja tiiminä
 • Yhteisesti sovitut ja sovelletut toimintatavat: delegointi, työn jakautuminen, tiedonkulku, sisäisen viestinnän käytännöt, suunnitelmallisuus ja priorisointi

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Oma kalenteri selkiytyy ja ajan hallinta onnistuu

 • Löydät prioriteetit valtavastakin työmäärästä

 • Ajankäytön tehostuminen

 • Opit jakamaan työajan järkeviin lohkoihin keskeytyksistä huolimatta

 • Työn organisointi helpottuu, näet selkeitä kokonaisuuksia, motivaatio kasvaa

 • Oivallat mikä painaa ja stressaa, ja saat siihen järjestystä

 • Suunnitelmallisuudesta lisää hyvinvointia, jaksamista ja työniloa

 • Opit miten ohjata toisten ajankäyttöä työpaikallasi

Ota yhteyttä

Katso Completon webinaari aiheesta. Klikkaa vaan linkkiä ja seuraa sivun alalaidassa olevia ohjeita.