JOHTAMISVALMENNUSTEN MODUULIT

Toteutettavissa myös virtuaalisesti.

1. IHMISTEN JOHTAMINEN

Johtaminen ei ole tiedottamista vaan vuorovaikutuksessa tapahtuvaa, aitoa työntekijän koko potentiaalin ohjaamista niin, että hän pääsee parhaimpaansa.

Tutustu

2. SUORITUKSEN JOHTAMINEN

Johtamisvalmennuksesta keinot ohjata tekemistä tehokkaaksi: mahdollista onnistumiset, anna korjaavaa palautetta ja taklaa alisuoriutuminen.

Tutustu

3. MUUTOKSEN JOHTAMINEN

Eväät jatkuvan muutoksen johtamiseen: pitkäjänteinen viestintä, osallistaminen, henkilökohtainen oppimisen herättäminen ja arjen tasolle viety konkretisointi.

Tutustu

4. MOTIVAATION JOHTAMINEN

Motivaatio syntyy sisältä. Kuinka se sytytetään, kuinka sitä pidetään yllä ja miten siitä tehdään teidän organisaationne kilpailuetu?

Tutustu

Valmentautuvat ja tietoisuuttaan kasvattavat johtajat menestyvät paremmin

Johdatko jatkuvaa muutosta ja haasteita? Muuttuuko strategia ja suunta? Johtajan työ laajenee ja vastuu kasvaa, mutta odotukset pysyvät vähintään yhtä korkeina kuin ennenkin.

Organisaation menestys pohjautuu hyvään johtamiseen. Toiminnan tulos ja henkilöstön motivaatio joko kehittyy viisaalla johtamisella, tai kaatuu johtamisen ongelmiin.

Paras tulos syntyy, kun johtamisessa keskitytään asioiden lisäksi ihmisiin. Viisas johtaja johtaa erilaisia ihmisiä heidän vahvuuksistaan käsin, ja optimoi näin tuloksentekokyvyn lisäksi myös ihmisten hyvinvoinnin. Hyvällä johtamisosaamisella nostat myös työtyytyväisyyttä.

Johtajana olet näkemyksissäsi edellä muita, olet selkeä organisaationne isosta kuvasta ja sinulla on strategista johtamistaitoa ja näkemystä kuinka päätavoitteet saavutetaan. Johtajana kommunikoit, jaat ymmärrystäsi isosta kuvasta, sekä rakennat muun johdon kanssa konkreettiset askeleet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Johtamisen kehittäminen on jatkuva prosessi. Tapaamme sanoa, että johtaminen alkaa havainnoista sekä kyvystä itsereflektioon. Johtamisvalmennuksissamme opit johtamaan ihmisiä ja asioita kohti vahvaa ja tavoitteellista toimintatapaa ja lopputulemaa. Tempaa ihmiset mukaasi myönteisinä ja muutosvalmiina, eteenpäin meneväksi voimaksi. Siten strategian, päätöksenteon ja suoritusten johtaminen helpottuu.

Johtamistaitojen valmennuksistamme saat käytännön työkaluja ratkaisukeskeiseen tapaan purkaa hankalia tilanteita ja syvennät osaamistasi, vuorovaikutustaitojasi ja kommunikaatiotasi ihmisten johtamistilanteissa. Erikoisosaamistamme johtamis- ja esimiestyön alueella on valmentava johtaminen, osaamisen ja suorituksen johtaminen, muutosjohtaminen, itsensä johtaminen sekä haasteelliset johtamisen vuorovaikutustilanteet.

Johtamista ja esimiestyötä voi vahvistaa teorioihin perehtymällä ja tietoa lisäämällä, mutta todellinen osaaminen kuitenkin syntyy vasta ihmisten kesken, vuorovaikutuksessa ja kokemuksesta oppimalla. Siksi Completon johtamisvalmennukset pohjautuvat käytännönläheisyyteen ja kokemuksen kautta oppimiseen.

Johtamisvalmennuksissa käyttämämme työkalut

 • Johtajuusarvio 360

 • Completo DISC johtajan profiili

 • Henkilökohtainen coaching

 • Fasilitointi

 • Reasoning Analysis Assessment

Aikataulutetut avoimet valmennukset

Avoimet valmennukset listalla

”Tietoinen johtaja kantaa harteillaan vähemmän, mutta saa aikaan enemmän.”

1. Ihmisten johtaminen

Ihmisten johtaminen ei tapahdu manageeraamalla eikä sähköposteja lähettämällä vaan yksilökohtaisella henkilöjohtamisella eli vuorovaikutuksella johtamisella. Tämän johtamistaitojen valmennuksen leadership-opein parannat työn mielekkyyttä, tiimiytymistä, yhteistyötä, motivaatiota, työtyytyväisyyttä ja sitoutumista työhön, esimieheen ja tiimiin.

Johtamiskoulutuksessa tarjoamme tietoiset ja vahvat johtajan vuorovaikutustaidot sekä taidot hyödyntää ihmisten erilaisuutta ja ohjata ihmiset toimimaan vahvuuksiensa kautta. Kaikkia ei voi johtaa samalla kaavalla, sillä ihmisten logiikka, kommunikointitapa, tapa jolla tehokkaimmin oman tyylinsä mukaan tarttuu tehtäviin, motivoituminen, sitoutuminen ja päättäminen ovat erilaisia erilaisilla ihmisillä.

Tässä viisaan johtamisen leadership-valmennuksessa hyödynnämme konkreettista DISC-mallia erilaisten ihmisten johtamiseksi ja ymmärtämiseksi. DISCin avulla selvitetään millä tavalla toimimalla kukin onnistuu luontaisesti parhaiten. DISC ei mittaa paremmuutta eikä laita ihmisiä paremmuusjärjestykseen.

Tähän ihmisten valmentavan johtamisen valmennukseen kuuluva henkilökohtainen Completo DISC profiili tukee myös alaisia omassa kehittymisessä. Se lisää itsetuntemusta ja luo tiedostavuutta rakentavalla tavalla. Johtajan profiili kuvaa hänen toimintatapaansa sekä kompetensseja johtamis- ja vuorovaikutustilanteissa ja toimii henkilöjohtamisen karttana auttaen aidosti ymmärtämään ja arvostamaan erilaisia työtyylejä sekä kertoo miten johtaa erilaisia ihmisiä.

Johtamisvalmennuksen sisältöä otsikkotasolla

 • Oman käyttäytymisen ja toimintatavan vaikutukset johtamistilanteissa
 • Oman johtamistyylin sekä johdettavien tyylien tunnistaminen (Completo DISC)
 • Eri DISC-tyylisten ihmisten tietoinen johtaminen ja ohjaaminen käytännössä
 • Luottamuksen rakentaminen esimies-alais -suhteissa
 • Eri tyylisten alaisten vahvuudet ja heidän ohjaaminen kohti tavoitteita
 • Oman tiimin jäsenten työtyylien ymmärtäminen, miten priorisoivat, motivoituvat, päättävät, sekä miten heitä kehittää

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Taidokas ihmisten johtaminen nostaa yksilöiden ja tiimien tuloksentekoa
 • Aito ymmärrys ihmisten erilaisuudesta

 • Selkeyttä ja taitoa omaan johtamistyyliin

 • Osaamista erilaisten ihmisten käytännön johtamiseen

 • Oivallat miten kehittää ihmisiä sekä tiimiäsi

 • Saat motivoituneen, aikaansaavan henkilöstön

Ota yhteyttä

2. Suorituksen johtaminen

Tämän suorituksen johtamisen valmennuksen olemme rakentaneet sillä kokemuksemme mukaan johtajilla ja esimiestehtäviä tekevillä on hyvin vähän käytännön keinoja ohjata suorituksia arjessa sekä puuttua alisuoriutumiseen. Organisaatioissa on usein luotu esimiestyön periaatteet, mutta toimet ja ohjeet toteuttaa näitä käyttäytymisen tasolla ovat vaillinaiset eivätkä tue johtamista.

Joissain tehtävissä on selkeitä ja määrällisiä tavoitteita, silti johtajan seurannan keinot ontuvat, eikä hän itse tiedä pitääkö seurata, miten seurata ja pitääkö antaa palautetta. On myös tehtäviä, joilla tavoitteet ja mittarit ovat laadullisia ja tulokset näkyvät liian harvoin suorituksen ohjaamista ja palautetta ajatellen. Suoritusta ohjataan, jotta sitä tekevä henkilö pääsee parhaimpaansa ja tietää mitä häneltä odotetaan.

Suorituksen johtamisen koulutuksen toinen tärkeä teema on alisuoriutumiseen puuttuminen. Se koetaan usein äärimmäisen vaikeaksi, kunnes tilanne on jo liian pitkällä. Suorituksen johtamisen valmennuksesta saat käytännön keinot, kuinka rakentavasti ja motivoivasti puuttua alisuoriutumiseen sekä saada takaisin työntekijän työteho, motivaatio ja luottamus organisaatioon sekä esimieheen.

Suorituksen johtamisen valmennuksessa käsittelemme näitä teemoja ja ratkaisemme yrityksenne haasteet, sovimme mallit ja pelisäännöt suorituksen ohjaamiselle. Osaavalla suorituksen ohjaamisella nostamme myös työtyytyväisyyttä.

Johtamisvalmennuksen sisältöä otsikkotasolla

 • Arjen suoritusten ohjaaminen
 • Vahvan ja tavoitteellisen toimintatavan luominen ja ylläpitäminen
 • Tavoitteet, organisointi, manageeraus
 • Ajankäytön ohjaaminen
 • Seuranta ja palaute suorituksista
 • Leadership onnistuvan suorituksen johtamisen taustalla
 • Alisuoritumiseen puuttuminen
 • Keinot muuntaa alisuoriutuminen takaisin tuottavaksi työksi

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Jokainen työntekijä saa laadukasta johtamista

 • Jokainen työntekijä pääsee parhaimpaan suoritukseensa

 • Alisuoriutuminen vähenee

 • Motivoituminen ja sitoutuminen paranevat

 • Työtyytyväisyys paranee

 • Ihmisten ajankäyttö oikeisiin asioihin paranee

Ota yhteyttä

3. Muutoksen johtaminen

Inhimilliset tekijät muutoksessa ovat toisaalta mahdollisuuksien suurin hidastaja sekä myös muutoksen paras voimavara. Kun muutosta jalkautetaan, yleensä tiedotetaan asiat, mutta niitä ei konkretisoida henkilön työtehtävien tai arjen tekemisen tasolle. Tämä ei herätä muutoksen onnistumisen kannalta kriittistä henkilökohtaista oppimista.

Muutosjohtamisen valmennuksesta saat keinot muutoksen hallitsemiseen, ohjaamiseen, läpivientiin ja jalkautukseen. Valmennuksessa keskitymme erityisesti muutosviestinnän keinoihin: osallistaminen, osallistumisen kynnyksen madaltaminen, muutokseen sitouttaminen, vanhoista tavoista irtipäästämisen edesauttaminen, sekä kuinka saada ihmiset itse viemään muutosta omassa tehtävässään ja roolissaan.

Muutosjohtamisen koulutuksessa valmennamme tunnistamaan ja purkamaan muutosprosessiin kuuluvia kielteisiä ilmiöitä, muutosansoja. Harvoin huomioidut muutosansat pahimmillaan jumiuttavat koko organisaation. Usein muutos yritetään puskea sokealla voimalla läpi kuuntelematta vastakaikua. Kuitenkin paneutumalla kielteisten ilmiöiden purkamiseen pysytään lopulta paremmin aikataulussa ja selvitään paljon vähemmin haavoin isostakin muutoksesta.

Muutosjohtamisen valmennuksessa opitaan myös hyödyntämään muutosagentteja muutoksen hallinnassa ja läpiviennissä. He ovat muutoksen avainhenkilöitä, motivoituneita muutokseen ja vievät sitä läpi eri organisaation portailla. Heidän työnsä niin asioiden selkeyttämisessä kuin asenteen muuttamisessa on kultaakin kalliimpaa.

Osallistu avoimeen valmennukseen aiheesta, katso kalenteri tästä.

Johtamisvalmennuksen sisältöä otsikkotasolla

 • Muutosjohtaminen ja muutosprosessien rakentava läpivienti
 • Onnistunut johtaminen muutoksessa
 • Pysyvän muutoksen ohjaaminen
 • Muutosvastarinta ja sen ylittäminen, tulevaan sitoutuminen
 • Muutoksen luoman draaman purkaminen työyhteisössä
 • Piilokommunikaation haitallisuus ja sen purkaminen
 • Tuhoisan ja luovan konfliktin tunnusmerkit muutoksessa
 • Stressikäyttäytymisen tunnistaminen ja ennältäehkäisy
 • Kuusi erilaista käyttäytymismallia distressissä (negatiivinen stressi)
 • Psykologisten tarpeiden positiivinen tyydyttäminen työyhteisössä työn tuloksellisuutta edistäen
 • Muutos on aina konflikti – mutta se voi olla luova sellainen
 • DISC tyylit muutoksessa, reagointi ja kuinka viedä eri tyylisiä mukaan muutokseen
 • Muutosagentti – oikean asenteen lähetti
 • Pysyvän muutoksen mukana pysymisen haaste ja välttämättömyys – ohjaaminen
 • Käytännön 5 avainta rakentavaan muutoksen läpivientiin

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Muutoksen läpivienti nopeutuu

 • Muutoksen aiheuttama tehottomuus vähenee

 • Muutoksen aiheuttama uhan tunne vähenee

 • Opitaan ymmärtämään distressikäyttäytymistä

 • Muutosviestintä toimivaksi

 • Saadaan kaikki mukaan ja muutoksen onnistuminen varmistuu

 • Opitaan muuttumaan nopeasti, seuraavaa muutosta silmälläpitäen

Ota yhteyttä

4. Motivaation johtaminen

Tämän päivän johtamisessa tarvitaan syvällisempää tietoa ihmisten motivaatiosta. Organisaatioiden ulkopuolinen maailma muuttuu ja monimutkaistuu vauhdilla ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii joustavuutta, rohkeutta ja ennen kaikkea kykyä saada kaikki mukaan. Motivaatiojohtamisen valmennuksessa opit motivoimaan ja sitouttamaan erilaisia ihmisiä.

Monien yritysten strategiat ja visiot ovat hyvin samanlaisia, eli se, mitä tehdään, on samaa. Kilpailuedun saamisen ratkaisee se, miten organisaation sisällä toimitaan. Menestyjiksi nousevat ne organisaatiot, jotka tuntevat henkilöstönsä ja asiakkaansa persoonallisuuden tasolla – toisin sanoen, miten heidän kanssaan luodaan yhteys ja mikä heitä motivoi.

Tunnistatko omat sisäiset motivaatiotekijäsi, jotka ohjaavat toimintaasi, vaikuttavat asenteeseesi ja mahdollisesti näkyvät käyttäytymisessäsi? Osaatko johtaa tiimin jäsentesi motivaatiota?

Motivoitunut henkilöstö ja hyvällä asenteella toimiva tiimi tuottaa tutkitusti onnistumisia ja konkreettisia tuloksia (Losada & Heaphy, 2004; Meneghel, Saranova & Martínez, 2014; Pentland, 2012; West, Patera & Carsten, 2009). Motivaatiojohtamisen valmennuksessa ammennamme psykologiasta ja tutkitusta tiedosta sitouttamisesta sekä motivoinnista ja kehitämme teille sopivia konkreettisia toimintamalleja.

Osallistu avoimeen valmennukseen aiheesta, katso kalenteri tästä.

Johtamisvalmennuksen sisältöä otsikkotasolla

 • Taidot motivoida ja sitouttaa erilaisia ihmisiä ja ryhmiä
 • Motivoiminen ja työtehtäviin sitoutuminen
 • Tuottavin toimintaympäristö erilaisille DISC-tyyleille
 • Miten eri DISC-tyylisten motivaatio syntyy ja miten sitä ruokkia?
 • Motivaation synnyttäminen ja ylläpitäminen esimiehen tehtävänä
 • Motivaatiota ohjaavat psykologiset tarpeet
 • Vastuun ottaminen omasta motivaatiosta
 • High Performing työyhteisön piirteet: mm. positiivisuus (Losada & Heaphy)
 • Stressikäyttäytymisen tunnistaminen, miten se vaikuttaa motivaatioon ja kuinka sitä puretaan?
 • Oman motivaatiokeinojen oppaan rakentaminen

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Selkeyttä omaan ja toisten motivaatioon

 • Motivaation merkitys tuloksenteossa avautuu

 • Organisaatiokulttuuri, jossa jokaisella on omistajuus omasta kehityksestään – tämä nopeuttaa oppimista

 • Osaat havaita ja purkaa stressikäyttäytymistä

 • Motivaation kasvaessa tulokset kohoavat nopeasti

 • Nouseva työtyytyväisyys

Ota yhteyttä