Loading...
Johtamisvalmennukset2020-02-17T16:51:06+02:00

JOHTAMISVALMENNUSTEN MODULIT

1. IHMISTEN JOHTAMINEN

Johtaminen ei ole tiedottamista vaan vuorovaikutuksessa tapahtuvaa, aitoa työntekijän koko potentiaalin ohjaamista niin, että hän pääsee parhaimpaansa.

Tutustu

2. SUORITUKSEN JOHTAMINEN

Miten ohjata tekemistä tehokkaaksi? Mahdollista alaisten onnistumiset, anna korjaavaa palautetta ja taklaa alisuoriutuminen.

Tutustu

3. MUUTOKSEN JOHTAMINEN

Johda muutosta jatkuvasti, onnistuen. Siihen tarvitaan paitsi viestintää, monensuuntaista kommunikointia, myös työtehtävien arjen tasolle vietyä konkretisointia.

Tutustu

4. MOTIVAATION JOHTAMINEN

Motivaatio syntyy sisältä. Kuinka se sytytetään, kuinka sitä pidetään yllä ja tietoa siitä, miten hyvää tulosta motivoituneet tiimit tekevät.

Tutustu

Tietoisuuttaan kasvattavat johtajat menestyvät paremmin

Johdatko jatkuvaa muutosta ja haasteita? Muuttuuko strategia ja suunta? Johtajan työ laajenee ja vastuu kasvaa, mutta odotukset pysyvät vähintään yhtä korkeina kuin ennenkin.

Organisaation menestys pohjautuu hyvään johtamiseen. Toiminnan tulos ja henkilöstön motivaatio joko kehittyy viisaalla johtamisella, tai kaatuu johtamisen ongelmiin. Paras tulos syntyy, kun johtamisessa keskitytään asioiden lisäksi ihmisiin. Viisas johtaja johtaa erilaisia ihmisiä heidän vahvuuksistaan käsin, ja optimoi näin tuloksentekokyvyn lisäksi myös ihmisten hyvinvoinnin. Hyvällä johtamisohjaamisella nostamme myös työtyytyväisyyttä.

Johtajana olet näkemyksissäsi edellä muita, olet selkeä organisaationne isosta kuvasta ja sinulla on strategista johtamistaitoa ja näkemystä kuinka päätavoitteet saavutetaan. Johtajana kommunikoit, jaat ymmärrystäsi isosta kuvasta, sekä rakennat muun johdon kanssa konkreettiset askeleet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Johtamisosaamiseen tarvitaan jatkuvaa kehittämistä. Tapaamme sanoa, että johtaminen alkaa havainnoista sekä kyvystä itsereflektioon. Kun johtamiseen panostetaan, saadaan strategia vietyä käytäntöön, vuorovaikutus toimimaan ja tulokset kasvukäyrälle. Kehittämällä tietoisia johtamistaitojasi opit johtamaan ihmisiä ja asioita kohti vahvaa ja tavoitteellista toimintatapaa ja lopputulemaa. Tempaa ihmiset mukaasi myönteisinä ja muutosvalmiina, eteenpäin meneväksi voimaksi. Siten strategian, päätöksenteon ja suoritusten johtaminen helpottuu.

Meiltä saat käytännön työkaluja ratkaisukeskeiseen tapaan purkaa hankalia tilanteita ja syvennät osaamistasi, vuorovaikutustaitojasi ja kommunikaatiotasi ihmisten johtamistilanteissa. Johtamis- ja esimiestyön valmennuksissa työskentelemme usein valmentavan johtamisen, osaamisen ja suorituksen johtamisen, muutosjohtamisen, itsensä johtamisen sekä haasteellisten vuorovaikutustilanteiden teemojen kanssa.

Johtamista ja esimiestyötä voi vahvistaa teorioihin perehtymällä ja taitoja lisäämällä, mutta todellinen osaaminen kuitenkin syntyy ihmisten kesken, vuorovaikutuksessa ja kokemuksesta oppimalla. Siksi Completon johtamis- ja esimiestyön valmennuskokonaisuudet pohjautuvat käytännönläheisyyteen ja kokemuksen kautta oppimiseen.

Käyttämämme työkalut

 • Johtajuusarvio 360

 • Completo DISC johtajan profiili

 • Henkilökohtainen coaching

 • Fasilitointi

 • Päättelykykytesti

”Tietoinen johtaja kantaa harteillaan vähemmän, mutta saa aikaan enemmän.”

1. Ihmisten johtaminen

Taitava johtaja ja esimies ymmärtää, että ihmisiä pitää johtaa ja että se ei tapahdu manageeraamalla eikä sähköposteja lähettämällä. Tuloksellinen johtaminen edellyttää vahvaa, taidokasta henkilöjohtamista. Osaava johtaja hyödyntää ihmisten erilaisuutta ja osaa ohjata ihmiset toimimaan vahvuuksiensa kautta. Kaikkia ei voi johtaa samalla kaavalla, sillä ihmisten logiikka, kommunikointitapa, tapa jolla tehokkaimmin oman tyylinsä mukaan tarttuu tehtäviin, motivoituminen, sitoutuminen ja päättäminen ovat erilaisia erilaisilla ihmisillä.

Kaikki johtaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa, joten johtamisessa tietoiset ja taitavat vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot ovat avainasemassa. Hyödynnämme valmennuksessa konkreettista DISC-mallia erilaisten ihmisten ymmärtämiseksi ja johtamiseksi. DISCin avulla paikannetaan millä tavalla toimimalla ihmiset onnistuvat luontaisesti parhaiten. DISC ei mittaa paremmuutta eikä laita ihmisiä paremmuusjärjestykseen. Sen avulla tuetaan henkilön itsetuntemusta ja luodaan tiedostavuutta rakentavalla tavalla. Hyvällä henkilöjohtamisella nostamme ja parannamme työn mielekkyyttä, tiimiytymistä, yhteistyötä, motivaatiota, työtyytyväisyyttä ja sitoutumista omaan työhön, esimieheen ja tiimiin.

Valmennukseen kuuluva Completo DISC johtamisprofiili tukee johtajia ja esimiehiä omassa kehittymisessä ja kuvaa heidän toimintatapaansa sekä kompetensseja johtamis- ja vuorovaikutustilanteissa. Johtajalle DISC toimii henkilöjohtamisen karttana auttaen aidosti ymmärtämään, arvostamaan ja ohjaamaan erilaisia työtyylejä.

Modulin sisältöä otsikkotasolla, joista valmennuksessa keskitymme teille tärkeimpiin ajankohtaisiin haasteisiin:

 • Oman käyttäytymisen ja toimintatavan vaikutukset johtamistilanteissa
 • Oman johtamistyylin sekä johdettavien tyylien tunnistaminen (Completo DISC)
 • Oppia tietoisesti johtamaan ja ohjaamaan erityylisiä ihmisiä käytännössä
 • Oppia rakentamaan luottamusta esimies-alais suhteissa
 • Löytää erityylisten alaisten vahvuudet ja ohjata heitä kohti tavoitteita
 • Oman tiimin jäsenten työtyylien ymmärtäminen, miten priorisoivat, motivoituvat, päättävät, sekä miten heitä kehittää

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Taidokas ihmisten johtaminen nostaa yksilöiden ja tiimien tuloksentekoa
 • Aito ymmärrys ihmisten erilaisuudesta

 • Selkeyttä ja taitoa omaan johtamistyyliin

 • Osaamista erilaisten ihmisten käytännön johtamiseen

 • Oivallat miten kehittää ihmisiä sekä tiimiäsi

 • Saat motivoituneen, aikaansaavan henkilöstön

Ota yhteyttä

2. Suorituksen johtaminen

Tämän valmennuksen olemme rakentaneet sillä kokemuksemme mukaan johtajilla ja esimiestehtäviä tekevillä on hyvin vähän käytännön keinoja ohjata suorituksia arjessa sekä puuttua alisuoritumiseen. Yrityksissä on usein luotu esimiestyön periaatteet, mutta toimet ja ohjeet toteuttaa näitä käyttäytymisen tasolla ovat vaillinnaiset. Tällöin käy niin, että ne eivät tue riittävästi arjessa johtamista. Joissain tehtävissä on selkeitä ja määrällisiä tavoitteita, silti johtajan seurannan keinot ontuvat, eikä hän itse tiedä pitääkö seurata, miten seurata ja pitääkö antaa palautetta. On myös tehtäviä, joilla tavoitteet ja mittarit ovat laadullisia ja tulokset näkyvät liian harvoin suorituksen ohjaamista ja palautetta ajatellen. Suoritusta ohjataan, jotta sitä tekevä henkilö pääsee parhaimpaansa, tietää mitä häneltä odotetaan sekä usein myös siksi, että hän saa päätöksiä päästäkseen eteenpäin.

Toinen tärkeä teema on alisuoritumiseen puuttuminen. Se koetaan aivan äärimmäisen vaikeaksi kunnes tilanne on jo liian pitkällä. Valmentaudumme käytännön keinoihin, kuinka rakentavasti ja motivoivasti puuttua alisuoritumiseen sekä saada takaisin työntekijän työteho, motivaatio ja luottamus organisaatioon sekä esimieheen.

Näitä tärkeitä teemoja käsittelemme ja ratkaisemme yrityksenne haasteet, sovimme mallit ja pelisäännöt suorituksen ohjaamiselle. Osaavalla suorituksen ohjaamisella nostamme myös työtyytyväisyyttä.

Modulin sisältöä otsikkotasolla, joista valmennuksessa keskitymme teille tärkeimpiin ajankohtaisiin haasteisiin:

 • Arjen suoritusten ohjaaminen
 • Vahvan ja tavoitteellisen toimintatavan luominen ja ylläpitäminen
 • Tavoitteet, organisointi, manageeraus
 • Ajankäytön ohjaaminen
 • Seuranta ja palaute suorituksista
 • Leadership onnistuvan suorituksen ohjaamisen taustalla
 • Alisuoritumiseen puuttuminen
 • Keinot muuntaa alisuoriutuminen takaisin tuottavaksi työksi

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Jokainen työntekijä saa laadukasta johtamista

 • Jokainen työntekijä pääsee parhaimpaan suoritukseensa

 • Alisuoriutuminen vähenee

 • Motivoituminen ja sitoutuminen paranevat

 • Työtyytyväisyys paranee

 • Ihmisten ajankäyttö oikeisiin asioihin paranee

Ota yhteyttä

3. Muutoksen johtaminen

Oletteko organisaatiossanne huomanneet, että muutokset ovat tulleet jäädäkseen, mutta ihmisten mukaan saaminen ja motivointi on haastavaa? Yhä useammassa organisaatiossa eletään jatkuvaa muutosvaihetta, jossa ajetaan sisään uusia asioita limittäin ja vauhdilla. Samalla monet muutosjohtamisen kirjat kertovat karua kieltä: seitsemän muutosta kymmenestä maksaa enemmän kuin mitä hyötyjä se organisaatiolle tuottaa. Tästä syystä moni muutos tuntuu organisaatiossa siltä kuin se olisi tehty vain muutoksen vuoksi. Iso vaiva ja mitään ei oikeastaan saatu kehitettyä parempaan.

Inhimilliset tekijät muutoksessa ovat toisaalta mahdollisuuksien suurin hidastaja sekä myös muutoksen paras voimavara. Kun muutosta jalkautetaan, yleensä tiedotetaan asiat, mutta niitä ei konkretisoida henkilön työtehtävien tai arjen tekemisen tasolle. Tämä ei herätä muutoksen onnistumisen kannalta kriittistä henkilökohtaista oppimista. Completon muutosjohtamisen avainosaamista on muutoksen läpiviennin ja jalkautuksen tukeminen erityisesti muutosviestinnän keinoin: ihmisten muutokseen osallistumisen kynnyksen madaltaminen, muutokseen sitouttaminen, vanhoista tavoista irtipäästämisen edesauttaminen, sekä kuinka saada ihmiset itse viemään muutosta omassa tehtävässään ja roolissaan. Onnistuva muutosviestintä sisältää tiedon jakamisen lisäksi kommunikointia, aitoa vuoropuhelua, keskustelua ongelmien ratkaisuista ja dialogia uusista toimintatavoista, jotka löytyvät muutoksen toteutuksen aikana.

Toisaalta valmennamme tunnistamaan ja purkamaan muutosprosessiin kuuluvia kielteisiä ilmiöitä, joita kutsumme muutosansoiksi. Muutosansat pahimmillaan jumiuttavat koko organisaation. Niistä myös puhutaan yleisesti ottaen turhan vähän. Muutos yritetään usein puskea sokealla voimalla läpi kuuntelematta vastakaikua. Paneutumalla kielteisten ilmiöiden purkamiseen pysytään lopulta paremmin aikataulussa ja selvitään paljon vähemmin haavoin isostakin muutoksesta. Näin luotu muutoshygieninen ympäristö mahdollistaa positiivisen muutosvoiman herättämisen yhä useammassa organisaation jäsenessä. Tärkeimpiä tehtäviä muutosansoihin liittyen ovat muutoksen luoman draaman purkaminen työyhteisössä, piilokommunikaation haitallisuuden ymmärtäminen ja minimointi, tuhoisan tai luovan konfliktin tunnistaminen ja käsittely, sekä stressikäyttäytymisen tunnistaminen ja ennältäehkäisy muutoksessa. Kun nämä tunnistetaan, ehkäistään tai puretaan päästään myös psykologisten tarpeiden positiiviseen tyydyttämiseen työyhteisössä työn tuloksellisuutta edistäen.

Muutoksen hallinnan ja läpiviennin tueksi on kannattavaa hyödyntää muutosagentteja. He ovat muutoksen avainhenkilöitä, motivoituneita muutokseen ja vievät sitä läpi eri organisaation portailla esimiesten ja johdon tueksi. Heidän työnsä niin asioiden selkeyttämisessä kuin asenteen muuttamisessa on kultaakin kalliimpaa. Kun nämä asiat tehdään valmentajan tuella, onnistutaan muutoksessa varmasti!

Modulin sisältöä otsikkotasolla, joista valmennuksessa keskitymme teille tärkeimpiin ajankohtaisiin haasteisiin:

 • Muutoksen johtaminen ja muutosprosessien rakentava läpivienti
 • Onnistunut johtaminen muutoksessa
 • Pysyvän muutoksen ohjaaminen
 • Muutosvastarinta ja sen ylittäminen, tulevaan sitoutuminen
 • Muutoksen luoman draaman purkaminen työyhteisössä
 • Piilokommunikaation haitallisuus ja sen purkaminen
 • Tuhoisan ja luovan konfliktin tunnusmerkit muutoksessa
 • Stressikäyttäytymisen tunnistaminen ja ennältäehkäisy
 • Kuusi erilaista käyttäytymismallia distressissä (negatiivinen stressi)
 • Psykologisten tarpeiden positiivinen tyydyttäminen työyhteisössä työn tuloksellisuutta edistäen
 • Muutos on aina konflikti – mutta se voi olla luova sellainen
 • DISC tyylit muutoksessa, reagointi ja kuinka viedä eri tyylisiä mukaan muutokseen
 • Muutosagentti – oikean asenteen lähetti
 • Pysyvän muutoksen mukana pysymisen haaste ja välttämättömyys – ohjaaminen
 • Käytännön 5 avainta rakentavaan muutoksen läpivientiin

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Muutoksen läpivienti nopeutuu

 • Muutoksen aiheuttama tehottomuus vähenee

 • Muutoksen aiheuttama uhan tunne vähenee

 • Muutosviestintä toimivaksi

 • Muutoksen onnistuminen varmistuu

 • Opitaan muuttumaan nopeasti, seuraavaa muutosta silmälläpitäen

Ota yhteyttä

4. Motivaation johtaminen

Tämän päivän johtamisessa tarvitaan syvällisempää tietoa ihmisten motivaatiosta. Organisaatioiden ulkopuolinen maailma muuttuu ja monimutkaistuu vauhdilla ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii joustavuutta, rohkeutta ja ennen kaikkea kykyä saada kaikki mukaan. Monien yritysten strategiat ja visiot ovat hyvin samanlaisia, eli se, mitä tehdään, on samaa. Kilpailuedun saamisen ratkaisee se, miten organisaation sisällä toimitaan. Menestyjiksi nousevat ne organisaatiot, jotka tuntevat henkilöstönsä ja asiakkaansa persoonallisuuden tasolla – toisin sanoen, miten heidän kanssaan luodaan yhteys ja mikä heitä motivoi? Tunnistatko omat sisäiset motivaatiotekijäsi, jotka ohjaavat toimintaasi, vaikuttavat asenteeseesi ja mahdollisesti näkyvät käyttäytymisessäsi?

Motivoitunut henkilöstö tuottaa onnistumisia ja tuloksia. Viimeisimpien johtajuustutkimusten mukaan positiivinen toimintatapa tiimissä lisää konkreettisten tavoitteiden saavuttamista.

Modulin sisältöä otsikkotasolla, joista valmennuksessa keskitymme teille tärkeimpiin ajankohtaisiin haasteisiin:

 • Kehittää taitoja motivoida ja sitouttaa erilaisia ihmisiä ja ryhmiä
 • Motivoiminen ja työtehtäviin sitoutuminen
 • Tuottavin toimintaympäristö erilaisille persoonallisuustyypeille
 • Miten eri DISC tyylisten motivaatio syntyy ja miten sitä ruokkia?
 • Psykologisten tarpeiden positiivinen tyydyttäminen ja omaa vastuu motivaatiosta
 • Motivaation synnyttäminen ja ylläpitäminen esimiehen tehtävänä
 • Mistä ja miten eri tyyliset ihmiset motivoituvat?
 • Motivaatiota ohjaavien psykologisten tarpeiden tunnistaminen
 • High Performing työyhteisön piirteet: mm. positiivisuus (Losada & Heaphy)
 • Stressikäyttäytymisen tunnistaminen, miten se vaikuttaa motivaatioon ja kuinka sitä puretaan?
 • Oman motivaatiokeinojen oppaan rakentaminen

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Selkeyttä omaan ja toisten motivaatioon

 • Motivaation merkitys tuloksenteossa avautuu

 • Löydämme miten tukea motivoitumista

 • Osaat havaita ja purkaa stressikäyttäytymistä

 • Motivaation kasvaessa tulokset kohoavat nopeasti

 • Motivaatio nostaa työtyytyväisyyttä

Ota yhteyttä
Simple Share Buttons
Simple Share Buttons