Realized Leader logo

LÄHI- JA ETÄVALMENNUKSET

1. HENKILÖJOHTAMINEN

Käytännönläheinen henkilöjohtamisen valmennus, jonka avulla hyödynnät erilaisten työntekijöiden koko potentiaalin.

Tutustu

2. SUORITUKSEN JOHTAMINEN

Johtamisvalmennuksesta keinot ohjata tekemistä tehokkaaksi: lisää tavoitteellisuutta, anna rakentavaa palautetta ja taklaa alisuoriutuminen.

Tutustu

3. MUUTOKSEN JOHTAMINEN

Eväät jatkuvan muutoksen johtamiseen: pitkäjänteinen viestintä, osallistaminen, henkilökohtainen oppimisen herättäminen ja arjen tasolle viety konkretisointi.

Tutustu

4. PÄIVITTÄISJOHTAMISEN TYÖKALUPAKKI

Käytännön tehopaketti arkeen: delegointi, priorisointi, palautteen antaminen, motivaation johtaminen, ym.

Tutustu

5. STRATEGINEN JOHTAMINEN: VISIOINTI JA JALKAUTUS

Strategisen johtamisen valmennuksesta keinot tulevaisuuden ennakointiin, strategian rakentamiseen ja tehokkaaseen jalkauttamiseen.

Tutustu

Valmentautuvat ja tietoisuuttaan kasvattavat johtajat menestyvät paremmin

Johdatko jatkuvaa muutosta ja haasteita? Muuttuuko strategia ja suunta? Johtajan työ laajenee ja vastuu kasvaa, mutta odotukset pysyvät vähintään yhtä korkeina kuin ennenkin.

Organisaation menestys pohjautuu hyvään johtamiseen, visioinnista implementointiin. Toiminnan tulos ja henkilöstön motivaatio joko kehittyy viisaalla johtamisella, tai kaatuu johtamisen ongelmiin.

Paras tulos syntyy, kun johtamisessa keskitytään asioiden lisäksi ihmisiin. Viisas johtaja johtaa erilaisia ihmisiä heidän vahvuuksistaan käsin, ja optimoi näin tuloksentekokyvyn lisäksi myös ihmisten hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden.

Johtamisen kehittäminen on jatkuva prosessi. Tapaamme sanoa, että johtaminen alkaa havainnoista sekä kyvystä itsereflektioon. Realized®-johtamisvalmennuksissamme opit johtamaan ihmisiä ja asioita kohti vahvaa ja tavoitteellista toimintatapaa ja lopputulemaa. Tempaa ihmiset mukaasi myönteisinä ja muutosvalmiina, eteenpäin meneväksi voimaksi. Siten strategian, päätöksenteon ja suoritusten johtaminen helpottuu.

Realized®-johtamistaitojen valmennuksistamme saat käytännön työkaluja ratkaisukeskeiseen tapaan purkaa hankalia tilanteita ja syvennät osaamistasi, vuorovaikutustaitojasi ja kommunikaatiotasi johtamistilanteissa.

Johtamista ja esihenkilötyötä voi vahvistaa teorioihin perehtymällä ja tietoa lisäämällä, mutta todellinen osaaminen kuitenkin syntyy vasta ihmisten kesken, vuorovaikutuksessa ja kokemuksesta oppimalla. Siksi Completon Realized®-johtamisvalmennukset pohjautuvat käytännönläheisyyteen ja kokemuksen kautta oppimiseen.

Realized®-johtamisvalmennuksissa käyttämämme työkalut

 • Johtajuusarvio 360°

 • Completo DISC Johtajan Profiili

 • Henkilökohtainen coaching

 • Fasilitointi

 • Reasoning Analysis Assessment

Aikataulutetut avoimet valmennukset

Avoimet valmennukset listalla

“Tietoinen johtaja kantaa harteillaan vähemmän, mutta saa aikaan enemmän.”

1. Henkilöjohtaminen

Tämä on valmennus ihmisten johtamisesta, joka ei tapahdu manageeraamalla eikä sähköpostilla.  Keskitymme yksilökohtaiseen, vuorovaikutteiseen ja valmentavaan henkilöjohtamiseen. Johtamisvalmennuksen leadership-opein parannat työn mielekkyyttä, tiimiytymistä, yhteistyötä, motivaatiota, työtyytyväisyyttä ja sitoutumista työhön, esihenkilöön ja tiimiin.

Johtamisvalmennuksessa tarjoamme tietoiset ja vahvat vuorovaikutustaidot sekä taidot hyödyntää ihmisten erilaisuutta ja ohjata ihmiset toimimaan vahvuuksiensa kautta. Kaikkia ei voi johtaa samalla kaavalla, sillä ihmisten logiikka, kommunikointitapa, työnteon tapa, motivoituminen, sitoutuminen ja päättäminen ovat kaikilla ihmisillä erilaisia.

Completo DISC

Johtamisvalmennuksessa hyödynnämme konkreettista DISC-mallia erilaisten ihmisten johtamiseksi ja ymmärtämiseksi. DISC:n avulla selvitetään millä tavalla toimimalla kukin onnistuu luontaisesti parhaiten. DISC ei mittaa paremmuutta eikä laita ihmisiä paremmuusjärjestykseen.

Valmennukseen kuuluva henkilökohtainen Completo DISC Profiili lisää itsetuntemusta ja luo tiedostavuutta rakentavalla tavalla. Profiili kuvaa johtajan toimintatapaa sekä kompetensseja johtamis- ja vuorovaikutustilanteissa ja toimii henkilöjohtamisen karttana auttaen aidosti ymmärtämään ja arvostamaan erilaisia työtyylejä sekä kertoo miten johtaa erilaisia ihmisiä.

Johtamisvalmennuksen sisältöä

 • Oman käyttäytymisen ja toimintatavan vaikutukset johtamistilanteissa
 • Oman johtamistyylin sekä johdettavien tyylien tunnistaminen (Completo DISC)
 • Eri DISC-tyylisten ihmisten tietoinen johtaminen ja ohjaaminen käytännössä
 • Luottamuksen rakentaminen esihenkilö-alais -suhteissa
 • Eri tyylisten alaisten vahvuudet ja heidän ohjaaminen kohti tavoitteita
 • Oman tiimin jäsenten työtyylien ymmärtäminen: miten he priorisoivat, motivoituvat, päättävät
 • Oman tiimin kehittäminen jäsenten vahvuuksia hyödyntäen

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Selkeyttä ja taitoa omaan johtamistyyliin
 • Oivallat miten kehittää ihmisiä sekä tiimiäsi
 • Tiimisi toiminta tehostuu
 • Hyödynnät tiimisi monipuolisen osaamisen
 • Nostat motivaatiota ja merkityksellisyyden tunnetta
Ota yhteyttä

2. Suorituksen johtaminen

Tämän suorituksen johtamisen valmennuksen olemme rakentaneet sillä kokemuksemme mukaan johtajilla ja esihenkilötehtäviä tekevillä on hyvin vähän käytännön keinoja ohjata suorituksia arjessa sekä puuttua alisuoriutumiseen. Organisaatioissa on usein luotu esihenkilötyön periaatteet, mutta toimet ja ohjeet toteuttaa näitä lähijohtamisen käytännön tasolla ovat vaillinaiset.

Suorituksen johtaminen on työntekijän ohjaamista toimimaan tavoitteellisesti sekä priorisoimaan, organisoimaan ja aikatauluttamaan omat tehtävänsä oikein. Suorituksen johtamisen on oltava säännöllistä ja esihenkilön on oltava vahvan päättäväinen.

Suorituksen johtamisen valmennuksen avulla opit ohjaamaan suoritusta tavoitteellisesti, jotta sitä tekevä henkilö pääsee parhaimpaansa ja tietää mitä häneltä odotetaan. Käymme läpi parhaita keinoja tavoitteiden asetantaan, erilaisiin seurantatapoihin, sekä ymmärtämään DISC:in avulla miten parhaiten lisätä tavoitteellisuutta erilaisten alaisten kanssa. Selkeät pelisäännöt ja tavoitteet nostavat myös työtyytyväisyyttä.

Suorituksen johtamisen epäonnistuminen tyypillisesti johtaa alisuoriutumiseen. Se tapahtuu usein vaivihkaa, kunnes siihen puuttuminen koetaan vaikeaksi. Tästä valmennuksesta saat käytännön keinot puuttua alisuoriutumiseen rakentavasti ja motivoivasti. Saat tilanteen korjattua ja palautat työntekijän työtehon, tavoitteellisuuden, motivaation ja luottamuksen organisaatioon ja esihenkilöön.

Suorituksen johtamisen valmennuksen sisältöä

 • Arjen suoritusten ohjaaminen
 • Vahvan ja tavoitteellisen toimintatavan luominen ja ylläpitäminen
 • Tavoitteet, organisointi, manageeraus
 • Ajankäytön ohjaaminen
 • Suorituksen johtamisen seuranta
 • Rakentava palautteen antaminen
 • Completo DISC Johtajan Profiili
 • Leadership onnistuvan suorituksen johtamisen taustalla
 • Alisuoriutumiseen puuttuminen
 • Keinot muuntaa alisuoriutuminen takaisin tuottavaksi työksi

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Jokainen työntekijä pääsee parhaimpaan suoritukseensa
 • Tavoitteellisuus ohjaa työntekoa
 • Ajankäyttö organisaatiossa ohjautuu oikeisiin asioihin
 • Motivoituminen ja sitoutuminen paranevat
 • Korjaa alisuoriutuminen
 • Työtyytyväisyys paranee
Ota yhteyttä

3. Muutoksen johtaminen

Inhimilliset tekijät muutoksessa ovat toisaalta mahdollisuuksien suurin hidastaja sekä myös muutoksen paras voimavara. Kun muutosta jalkautetaan, yleensä tiedotetaan asiat, mutta niitä ei konkretisoida henkilön työtehtävien tai arjen tekemisen tasolle. Tämä ei herätä muutoksen onnistumisen kannalta kriittistä henkilökohtaista oppimista.

Muutosjohtamisen valmennuksesta saat keinot muutoksen hallitsemiseen, ohjaamiseen, läpivientiin ja jalkautukseen. Valmennuksessa keskitymme erityisesti muutosviestinnän keinoihin: osallistaminen, osallistumisen kynnyksen madaltaminen, muutokseen sitouttaminen, vanhoista tavoista irtipäästämisen edesauttaminen, sekä kuinka saada ihmiset itse viemään muutosta omassa tehtävässään ja roolissaan.

Muutosjohtamisen koulutuksessa valmennamme tunnistamaan ja purkamaan muutosprosessiin kuuluvia kielteisiä ilmiöitä, muutosansoja. Harvoin huomioidut muutosansat pahimmillaan jumiuttavat koko organisaation. Usein muutos yritetään puskea sokealla voimalla läpi kuuntelematta vastakaikua. Kuitenkin paneutumalla kielteisten ilmiöiden purkamiseen pysytään lopulta paremmin aikataulussa ja selvitään paljon vähemmin haavoin isostakin muutoksesta.

Muutosjohtamisen valmennuksessa opitaan myös hyödyntämään muutosagentteja muutoksen hallinnassa ja läpiviennissä. He ovat muutoksen avainhenkilöitä, motivoituneita muutokseen ja vievät sitä läpi eri organisaation portailla. Heidän työnsä niin asioiden selkeyttämisessä kuin asenteen muuttamisessa on kultaakin kalliimpaa.

Osallistu avoimeen valmennukseen aiheesta, katso kalenteri tästä.

Muutosjohtamisen valmennuksen sisältöä

 • Onnistunut johtaminen muutoksessa
 • Muutosprosessien rakentava läpivienti
 • Muutoksen tasot
 • Muutosvoimat ja muutoskyky
 • Muutosmyönteinen kulttuuri
 • Muutosagentti – oikean asenteen lähetti
 • Muutosviestinnän malli ja toteutus
 • Pysyvän muutoksen ohjaaminen
 • Muutosvastarinta ja sen ylittäminen, tulevaan sitoutuminen
 • Draaman ja piilokommunikaation purkaminen
 • DISC-tyylit muutoksessa, reagointi ja kuinka viedä eri tyylisiä mukaan muutokseen
 • Pysyvän muutoksen mukana pysymisen haaste ja välttämättömyys – ohjaaminen
 • Käytännön 5 avainta rakentavaan muutoksen läpivientiin

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Muutoksen läpivienti nopeutuu

 • Muutoksen aiheuttama tehottomuus vähenee

 • Muutoksen aiheuttama uhan tunne vähenee

 • Opitaan ymmärtämään distressikäyttäytymistä

 • Muutosviestintä toimivaksi

 • Saadaan kaikki mukaan ja muutoksen onnistuminen varmistuu

 • Opitaan muuttumaan nopeasti, seuraavaa muutosta silmälläpitäen

Ota yhteyttä

4. Päivittäisjohtamisen työkalupakki

Päivittäisjohtamisen valmennus tuo tuloksia työn arkeen. Tällä johtamisvalmennuksella varmistat, että alaiset pääsevät keskittymään työhönsä tavoitteensa saavuttaen. Hyvällä arkijohtamisella ihmisten ajankäyttö ohjautuu oikein ja sisäinen viestintä toimii.

Tässä johtamisvalmennuksessa tärkeä teema ovat rakentavat vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot, sillä kaikki johtaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa. Valmennamme palautteen antamisesta jokapäiväisen johtamisen työkalun. Tämä vaatii esihenkilöltä kärsivällisyyttä ja tilannetajua.

Keskitymme taitavaan delegointiin, joka tähtää tehokkuuteen ja osaamisen kasvamiseen. Melkein jokainen kokee työtaakkansa nykyisin erittäin suureksi, joten priorisointitaidot ovat avainasemassa. Opimme keinot tietää ja päättää mikä asia tehdään korkealla pieteetillä ja mikä kevyemmällä pieteetillä.

Tunnistatko itse omat sisäiset motivaatiotekijäsi, jotka ohjaavat toimintaasi, vaikuttavat asenteeseesi ja mahdollisesti näkyvät käyttäytymisessäsi? Motivoitunut henkilöstö ja hyvällä asenteella toimiva tiimi tuottaa tutkitusti onnistumisia ja konkreettisia tuloksia (Losada & Heaphy, 2004; Meneghel, Saranova & Martínez, 2014; Pentland, 2012; West, Patera & Carsten, 2009).

Esihenkilövalmennuksessa ammennamme psykologiasta ja tutkitusta tiedosta ja kehitämme teille sopivia konkreettisia toimintamalleja. Valmennuksen toteutamme tavalla, joka antaa esihenkilöille eväät jatkuvaan kehittymiseen arjessa.

Completo DISC

Valmennukseen kuuluva Completo DISC Johtajan Profiili selkiyttää luontaista toimintatapaasi ja kompetenssejasi esihenkilö- tai johtamistehtävissä. Completo DISC tuo konkreettista ymmärrystä siihen, millaista johtamista erilaiset ihmiset tarvitsevat.

Johtamisvalmennuksen sisältöä

 • Arjen työn päivittäinen ohjaaminen
 • Johtaminen tapahtuu vain vuorovaikutuksessa, sähköpostilla voi manageerata
 • Eri DISC-tyylisten ihmisten päivittäisjohtaminen
 • Oma Completo DISC Johtajan Profiili, vahvuudet ja kehittymisalueet
 • Esihenkilöviestinnästä konkreettista, selkeää ja ymmärrettävää
 • Ymmärrä ihmisten erilaisuutta ja johda sitä hyödyntäen
 • Vaikeat esihenkilön viestintä- ja kommunikointitilanteet
 • Konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja eri kanavien kautta tapahtuvaan onnistuneeseen viestintään
 • Delegointi, motivoiva ja onnistuva tehtävien jakaminen
 • Omien ja alaisten tehtävien priorisointi
 • Käytännön keinoja viedä oman organisaation tavoitteet käytännön tekemisiksi
 • Rakentavan palautteen antamisen menetelmä
 • Motivaation synnyttäminen ja ylläpitäminen esihenkilönä
 • Oman motivaatiokeinojen oppaan rakentaminen tiimille
 • Miten eri DISC-tyylisten motivaatio syntyy ja miten sitä ruokkia?

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Selkeyttä omaan ja toisten motivaatioon

 • Motivaation merkitys tuloksenteossa avautuu

 • Organisaatiokulttuuri, jossa jokaisella on omistajuus omasta kehityksestään – tämä nopeuttaa oppimista

 • Osaat havaita ja purkaa stressikäyttäytymistä

 • Motivaation kasvaessa tulokset kohoavat nopeasti

 • Nouseva työtyytyväisyys

Ota yhteyttä

5. Strateginen johtaminen: visiointi ja jalkautus

Tässä kaksiosaisessa valmennuksessa johtajille tai johtoryhmälle keskitymme niin visiointiin, tulevaisuuden ennakointiin ja strategian luomiseen kuin strategian ja vision jalkauttamiseen. Painotamme valmennuksessa teille tärkeitä osa-alueita.

Strategia ja visio

Koska maailma muuttuu jatkuvasti, päätöksien tekeminen pelkästään menneen datan perusteella on harvoin kestävä toimintatapa. Johtajien huomio tulisi olla pääasiassa tulevaisuudessa ja hiljaisten signaalien kuuntelemisessa. Parhailla johtajilla on vankan bisnesosaamisen lisäksi hyvä vainu, intuitio, joka auttaa tulkitsemaan faktatiedon ja numerot, sekä täydentää ymmärrystä alan liikkeistä.

Strategisen johtamisen valmennuksessa käymme läpi strategisen prosessin, jossa selkiytämme organisaationne strategisia tavoitteita, vision ja mission. Kehitämme strategista ajattelua ja aktivoimme visiointikykyä. Rakennamme keinoja valjastaa näkemyksenne tehokkaasti, jotta pystytte niin yksilöinä kuin yhdessä johtoryhmänä luomaan uutta, rakentamaan uusia mahdollisuuksia tai suuntaa organisaatiolle.

Strategian jalkautus

Tutkimusten mukaan strategioista jopa yli 70% ei tuota toivottua tulosta, koska niiden jalkautus jää vajavaiseksi. Strategian toteutus on prosessi, jossa vastuu on erityisesti johdolla ja esihenkilöillä. Strategia voi toteutua vain, jos ihmiset ymmärtävät kokonaisuuden sekä tiedostavat oman osallisuutensa organisaation isossa kuvassa.

Strategisen johtamisen valmennuksessa keskitymme keinoihin jalkauttaa ja kommunikoida haluttua strategista organisaation isoa kuvaa niin, että se ohjaa jokaisen toimintaa sekä tukee työn tavoitteiden selkeydessä ja saavuttamisessa. Rakennamme raamit liiketoiminnan johtamisen toimintasuunnitelmaan ml. viestinnän, motivoinnin ja seurannan keinot.

Näemme toistuvasti asiakasorganisaatioissamme, että jalkauttamisessa onnistuminen on kriittistä muutosten tai strategian läpiviemiseksi ja se tehdään harvoin taitavasti. Jalkauttamisen lähtölaukaus on tiedottaminen ja sen jälkeen tarvitaan muutoksen tai strategian konkretisointi kullekin organisaatiotasolle. Valmennuksessa käymme läpi strategisen jalkauttamisen mallin, joka lisää motivaatiota, tuloksellisuutta ja sitoutumista organisaatioon.

Strategisen johtamisen valmennuksen sisältöä

 • Strateginen johtaminen johdon ja johtoryhmän työkaluna
 • Strateginen organisaation ohjaaminen
 • Tulevaisuuteen katsominen, hiljaisten signaalien havaitseminen ja ennakointitaito
 • Näkemyksen valjastaminen ja uuden vision rakentaminen
 • Mission uudistaminen – tehtävä ja tarkoitus
 • Organisaation iso kuva, sen johtaminen ja viestiminen
 • Mitä iso kuva edellyttää henkilöstöltä uusien tavoitteiden saavuttamiseksi?
 • Strategian jalkauttamisen tuloksellinen ja muutosta nopeuttava malli
 • Välttämättömyyden tunteen ja nopean toiminnan ilmapiirin luominen strategian tai muutoksen jalkauttamisprosessin ajaksi
 • Rakentava ja aktiivinen seuranta hyödyntäen kaksisuuntaista palautetta

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Onnistutte uuden strategian tai muutoksen jalkauttamisessa tehokkaasti minimiajassa
 • Johtajien ja johtoryhmän strateginen rooli kirkastuu
 • Tulevaisuuden ennakointi selkeytyy
 • Johtajien luovuus ja eri strategiset näkemykset hyödynnetään tehokkaasti visioinnissa ja kehittämisessä
 • Motivaatio, proaktiivisuus ja oma-aloitteisuus kasvavat
 • Strateginen sisäinen viestintä ja kommunikointikulttuuri paranevat
Ota yhteyttä