Realized Team logo

LÄHI- JA ETÄVALMENNUKSET

1. TEAM BUILDING WORKSHOP

Sulavoitetaan niin uuden kuin vanhan tiimin toimintaa ja kasvatetaan tiimihenkeä, yhteisymmärrystä, sitoutumista ja proaktiivista otetta.

Tutustu

2. TIIMIN ERILAISET PERSOONAT (DISC)

DISC tehostaa tiimityötä tuomalla positiivista ymmärrystä ihmisten erilaisuudesta, prioriteeteista, käyttäytymisestä ja ryhmädynamiikasta.

Tutustu

3. HIGH PERFORMING TIIMI

Kehitetään tiiminne toimintaa käytännönläheisesti kohti tutkittuja korkean suorituskyvyn tiimien toimintatapoja ja korkeaa tuloksentekokykyä.

Tutustu

4. TYÖN JA AJAN HALLINTA

Käytännön työkaluja ja menetelmiä ajanhallintaan ja ajankäytön tehostamiseen, työn organisointiin ja näiden kautta työstressin taklaamiseen.

Tutustu

5. TYÖYHTEISÖTAIDOT JA YHTEISTYÖ

Tehdään tiedostetuista ja toistaiseksi tiedostamattomista työ- ja työyhteisötaidoista valttikortteja ja luodaan pitkäjänteistä oppimisen asennetta.

Tutustu

6. KOULUTA JA FASILITOI TAITAVASTI TYÖSI OHELLA

Asiantuntijakouluttajille, työssäopastajille ja perehdyttäjille napakat käytännönläheiset taidot tuottaa vahvaa oppimista.

Tutustu

7. PALAVERIT TEHOKKAIKSI

Kehitetään uudet palaverikäytännöt yhdessä niin, että jokainen huomaa ja ymmärtää saavansa henkilökohtaista hyötyä.

Tutustu

8. PRESENTOI JA ESIINNY VAKUUTTAVASTI

Saavutat esiintymisesi tavoitteet, osaat rakentaa ja vetää vuorovaikutteisen, mielenkiintoisen, vakuuttavan ja vaikuttavan presentaation.

Tutustu

Miksi yksi tiimi suoriutuu toista paremmin?

Oletko huomannut, että osa tiimeistä suoriutuu loistavasti ja saavuttaa tavoitteet samalla kun toiset ei kompetenssista huolimatta pääse tavoitteisiinsa eikä pysty tehokkaaseen yhteistyöhön?

Tiimin sisäinen ja ulkoinen yhteispeli ja kommunikointi ovat tärkeitä tekijöitä tiimin suoriutumisen kannalta. Tiimiä valmentamalla ja ryhmädynamiikkaa ohjaamalla saadaan tiimi työskentelemään hyvällä yhteispelillä, motivoituneesti samaan suuntaan, hyvä tulostaso saavuttaen.

Tutkimusten mukaan tiimeissä on selkeästi erottuvia tekijöitä, jotka kertovat tiimin suorituskyvystä (Losada & Heaphy, 2004; Meneghel, Saranova & Martínez, 2014; Pentland, 2012; West, Patera & Carsten, 2009). Näitä ovat mm. positiivinen toimintatapa, vahva keskinäinen yhteys muihin jäseniin, vahvat yhteiset toimintamallit, monimuotoinen kommunikointi tiimissä ja sen rajapinnoissa, sekä kollektiiviset positiiviset tunteet ja kokemukset, jotka ovat kriittinen keino nostaa tiimin sitkeyttä ja tehokkuutta.

Realized®-tiimivalmennuksissa ratkaistaan ongelmakohdat ja kehitetään toimintamallejanne kohti High Performing -tiimiä, jolloin päästään hyvinkin nopeasti lisäämään onnistumisia, motivaatiota, luovuutta, ongelmanratkaisukykyä sekä työn iloa tiimeissä. Hyvin toimivassa tiimissä ihmiset sitoutuvat entistä paremmin työnsä tavoitteisiin, toisiinsa ja organisaatioon.

Realized®-tiimivalmennuksissa ja työyhteisövalmennuksissa hyödynnämme Completo DISCiä. Sen avulla ymmärtää itseään ja toisia paremmin ja huomaa kuinka yllättävän helppoa on keksiä, kuinka yhteistyötä käytännössä parannetaan. Tiimin toimintakulttuuria kuvaava Completo DISC Ryhmäkartta voidaan ottaa mukaan tiimivalmennuksiin antamaan lisää ymmärrystä tiimin toimintakulttuurista, vahvuuksista ja sudenkuopista.

Tiimi- ja työyhteisövalmennuksissa käyttämämme työkalut

 • Completo DISC Yhteistyöprofiili

 • Completo DISC Ryhmäkartta

 • Completo DISC Kouluttajan Profiili

 • Pienryhmäcoaching

 • Fasilitointi

 • Reasoning Analysis Assessment

Aikataulutetut avoimet valmennukset

Avoimet valmennukset listalla

“Realized®-tiimivalmennuksessa ratkaistaan ongelmakohdat ja kehitetään tiimiänne ja työyhteisöänne konkreettisella tavalla kohti vahvempaa sitoutumista, sitkeyttä, motivaatiota, tehokkuutta.”

1. Team Building Workshop

Team Building Workshopin työ aloitetaan jo etukäteen selvittämällä ongelmakohdat niin esihenkilöltä haastattelulla kuin osallistujilta esikyselyllä. Workshopille asetetaan selkeät tavoitteet, joiden pohjalta valmentajamme suunnittelevat valmennuksen/workshopin tai workshop-sarjan kulun.

Team Building Workshopin valmentaja työskentelee fasilitoivin menetelmin, tuoden mukaan tietoa ja ehdotuksia. Team Building valmennuksessa tiimi rakentaa kehittämisratkaisut ja sopii kuinka ne tuodaan käytäntöön workshopin jälkeen.

Auttamisen ja tiimihengen kulttuuri syntyy vain yhteistyöllä ja sitä pitääkin jatkuvasti kehittää. Team Building Workshopissa keskitytään erityisesti lisäämään hyviä asenteita ja yhteisymmärrystä, kasvattamaan proaktiivista otetta sekä selkeää vastuun ottamista.

Team Building Workshop tiivistää tiimin yhteistyötä, sulavoittaa sen toimintaa, jossa jokainen tietää mitä kukin osaa ja mikä on kenenkin vastuulla. Näin työ jakautuu jatkossa vaivattomammin eikä jokaista pikku tehtävää tarvitse delegoida erikseen.

Team Building Workshopin sisältöä

 • Tiimin ydintehtävän ja roolien selkeytys
 • Iso kuva: mikä on osuutemme organisaatiomme kokonaisuudessa ja onnistumisessa?
 • Onnistuvan tiimin piirteet
 • Luovuus ja ongelmanratkaisu tiimissä
 • Completo DISC yhteistyön ja tiimin parantamisessa
 • Tiimin toiminnan vahvuudet ja kehittämiskohteet
 • Luottamuksen rakentaminen ja syventäminen
 • Ratkaisujen workshoppaaminen

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Tiimi motivoituu ja työteho paranee

 • Tiimin jäsenille selkiytyy tiimin tarkoitus, iso kuva ja tärkeät tavoitteet

 • Roolit selkitytyvät

 • Työ ohjautuu oikealle henkilölle vaivattomasti

 • Jokaiselle löytyy roolinsa mukainen työtapa

 • Ongelmanratkaisu kehittyy ja monipuolistuu

Ota yhteyttä

2. Tiimin erilaiset persoonat (DISC)

Tiimin kehittämisen valmennuksessa tiimi oppii toisistaan valtavasti DISC-mallin avulla, riippumatta siitä kuinka hyvin he toisensa tuntevat ennestään. DISCiä käytämme niin johtotiimien kuin asiantuntijatiimien kehittämisessä. Completo DISC Tiimikartta paljastaa tiimin toiminnan dynamiikan ja antaa selkeämmät avaimet siihen, millä toimenpiteillä ja toimintatavoilla tiimi tulee onnistumaan entistäkin paremmin.

Completo DISC ei kuvaa paremmuutta vaan kasvattaa itsetuntemusta ja muiden ymmärtämistä konkretisoimalla käyttäytymistyylien ja luontaisten toimintatapojen erilaisuutta. Se avaa käytännönläheisesti oman tyylin luontaiset vahvuudet ja kuinka hyödyntää niitä tiimin kommunikoinnissa ja tiimityössä.

Tiimivalmennuksen ja DISCin tuoman ymmärryksen avulla lisääntyy tietoisuus, taito havaita ja ymmärtää itseä ja muita. Näin voidaan tietoisesti tehdä päätöksiä siitä, kuinka toimia tehokkaasti toisten kanssa ja mukauttaa omaa käytöstä tuloksellisempaan suuntaan.

Näin tekevät kaikki, joskin usein huomaamattaan. Yleisesti ottaen kukaan ei käyttädy töissä samalla tavalla kuin vaikka perheensä kanssa. Tiimivalmennuksessa DISC muodostaa rakenteen tälle toiminnalle ja näin mahdollistaa käyttäytymisen näkemisen työkaluna, jota voi soveltaa kulloisenkiin tilanteeseen sopivaksi. DISC tuo työyhteisöihin harmoniaa ja onnistumisia. Lisää DISCistä sivulta Extended DISC® ja sertifioituminen.

Tiimivalmennuksen sisältöä

 • Käyttäytymistyylit DISC-mallin mukaan
 • Henkilökohtainen Completo DISC Profiili
 • Käyttäytymistyylit käytännön työvälineinä
 • Kommunikointi, motivaatio, logiikka, priorisointi eri tyyleillä
 • Käyttäytymisen mukauttamisen hyödyt ja karikot
 • Mitä eri tyyliset tarvitsevat ollakseen tehokkaimmillaan?
 • Completo DISC Tiimikartta ja tiimin ryhmädynamiikka
 • Tiimin vahvuudet ja kehittämisalueet
 • Tiimin kehittämisen ratkaisujen workshoppaaminen ja johtopäätökset

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Opitaan tuntemaan, ymmärtämään ja hyväksymään toisia paremmin

 • Oman toimintatavan logiikka löytyy

 • Syntyy halu ja keinot täydentää toisten vahvuuksia omillaan

 • Löydetään ongelmanratkaisuun uusia tapoja

 • Ymmärretään oman ryhmän dynamiikka ja osataan hyödyntää vahvuuksia

 • Kehityskohteet ja ratkaisukeinot paikantuvat

 • Rakennetaan yhteiset pelisäännöt ja sovitaan kuinka ne viedään arkeen

Ota yhteyttä

3. High Performing tiimi

Lukuisista viime vuosien tiimityöhön keskittyneistä tutkimuksista saadaan arvokasta tietoa ja käytännönläheisiä tapoja kehittää tiimi korkeaan tuloksentekokykyyn. Tiimivalmennuksessa tarkastelemme ja kehitämme tiimin toimintaa uuden tiedon valossa nopeasti ja täsmällisesti.

Losadan ja Heaphyn tutkimuksessa kuvataan kolmella akselilla tiimin keskinäisen toiminnan osa-alueita ja niiden sisällä olevien kahden ääripään välisiä suhteita. Esimerkkinä korkea positiviivisuus kommunikoinnissa ja keskinäisessä toiminnassa näyttää tuottavan kuusi kertaa paremmin tuottavan High Performing tiimin.

Tiimivalmennuksessa kehitämme tiimiä muokkaamalla toimintatapoja ja yhdistämällä toimintaan tehokkaiden tiimien ominaisuuksia. Voimme myös aloittaa observoimalla ja kartoittamalla tiimin nykytoimintaa ja lähteä kehityspolulle siltä pohjalta.

Pentland on selvittänyt minkälainen kommunikointi korreloi huippusuoritusta tekevien yksilöiden ja huipputiimien kanssa. Tämä tieto on monelle täysin uutta ja tuottaa merkittäviä oivalluksia. Tiimivalmennuksessa avaamme ja workshoppaamme uuden tiedon tiimin kanssa uusiksi toimintatavoiksi.

High Performing tiimivalmennuksen sisältöä

 • Onnistuvan, High Performing tiimin piirteet
 • Tiiminä kehittymisen vaiheet
 • Losadan menetelmän workshoppaus
 • Kommunikointitavan workshoppaus (Pentland)
 • Luovuus ja ongelmanratkaisu tiimissä
 • Tarvittavien taitojen paketti jatkuvaa kehittymistä varten
 • Tiimin omat päätökset

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Tiimi motivoituu ja työteho paranee

 • Tiimille syntyy selkeä kuva siitä miten High Performing tiimi toimii

 • Selkeät askeleet oman tiimin kehittymiseen High Performing tiimiksi

 • Viestintä ja kommunikointitavat monipuolistuvat ja kehittyvät työtä tukevaksi

 • Vuorovaikutus paranee ja nopeuttaa työn tavoitteiden saavuttamista

 • Selkeät yhdessä rakennetut pelisäännöt ja sovitut toimet niiden arkeen viemisestä

Ota yhteyttä

4. Työn ja ajan hallinta

Ajanhallinta on pitkälti oman työn johtamista. Se lähtee yksilöstä, mutta tuottaa koko yritykselle tuntuvaa tulosta. Ajanhallinnan valmennuksessa opit ajanhallinnan työkaluista tärkeimmät: työpäivän tehokas organisointi, suunnittelu, työtehtävien jäsennys, priorisointi, sisäisen viestinnän käytännöt ja delegointi.

Oman työn suunnitteluun ja työmäärän hallintaan ajanhallinnan valmennus antaa tärkeitä taitoja, jotka ovat edellytys niin tehokkuudelle kuin työnilolle ja jaksamiselle. Tämä oman työn johtamisen valmennus lisää selkeyttä ja hallinnan tunnetta tuntuvasti ja mahdollistaa tuottavan ja stressittömän työpäivän.

Ajanhallinnan koulutuksessa opit löytämään ja selättämään omat aikavarkaasi ja kiireen tunteen. Opit priorisoimaan ja tunnistamaan oman ajankäyttösi kulmakivet ja kehittämiskohteet sekä jäsentämään ja selkeyttämään omia tavoitteita työssäsi.

Ajanhallinnan valmennuksesta saat hyödyllisiä menetelmiä ja työkaluja, jotka tukevat omien työtehtävien ja aikataulun suunnittelua. Hallitsemalla tilanteita tietoisesti pystyt johtamaan itseäsi helpommin ja selviät arjen haasteista.

Osallistu avoimeen valmennukseen aiheesta, katso kalenteri tästä.

Ajanhallinnan valmennuksen sisältöä

 • Tietoinen taito hallita omaa aikaa ja työmääriä
 • Itsensä ohjaaminen ja johtaminen kiireen tunteen hallitsemisessa
 • Oman ajankäytön haasteiden, aikavarkaiden ja sudenkuoppien tunnistaminen
 • 10 työkalua ajanhallintaan
 • Toimiva ja selkeä ajankäytön suunnitelmallisuus ja organisointi
 • Suunnitelma oman ajankäytön muuttamiseksi ottamalla käyttöön sopivimmat työkalut
 • 5 tehokasta työkalupohjaista menetelmää tehostaa onnistumista
 • Ajankäytön organisointi ja tehostaminen yksilönä ja tiiminä
 • Yhteisesti sovitut ja sovelletut toimintatavat: delegointi, työn jakautuminen, tiedonkulku, sisäisen viestinnän käytännöt, suunnitelmallisuus ja priorisointi

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Oma kalenteri selkiytyy ja ajan hallinta onnistuu
 • Löydät prioriteetit valtavastakin työmäärästä

 • Ajankäyttö tehostuu

 • Opit jakamaan työajan järkeviin lohkoihin keskeytyksistä huolimatta

 • Työn organisointi helpottuu, näet selkeitä kokonaisuuksia, motivaatio kasvaa

 • Oivallat mikä painaa ja stressaa ja saat siihen järjestystä

 • Suunnitelmallisuudesta lisää hyvinvointia, jaksamista ja työniloa

 • Opit miten ohjata toisten ajankäyttöä työpaikallasi

Ota yhteyttä

Katso Completon webinaari aiheesta. Klikkaa vaan linkkiä ja seuraa sivun alalaidassa olevia ohjeita.

5. Työyhteisötaidot ja yhteistyö

Työssä riittää kaikilla nykyään haasteita, aikaa on usein niukalti ja tavoitteet kiitävät korkealla. Yksilön vastuulle jää omien työtaitojen vahvistaminen niin, että oma kompetenssi kasvaa koko ajan. Ihmiset tarvitsevatkin mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen työssään löytääkseen oikean tien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kuitenkin tiimihengen kulttuuri syntyy vain vahvoilla työyhteisötaidoilla, jotka eivät kehity itsestään: vastuun ottaminen, yhteistyö, vuorovaikutustaidot, empatia ja toisen tukeminen. Nämä ovat työyhteisön pitkäjänteisen onnistumisen peruspilareita, joita kannattaa jatkuvasti kehittää. Vahvasta yhteistyön hengestä hyötyy organisaatio, tiimi ja henkilö itse, ja ne ovat erityisen tärkeitä hektisessä ja vaativassa ympäristössä.

Yhteistyövalmennuksessa tehdään tiedostetuista ja toistaiseksi tiedostamattomista työ- ja työyhteisötaidoista työyhteisösi valttikortteja. Keskitymme proaktiivisen, vastuuta ottavan ja toisia huomioivan työtavan luomiseen. Työyhteisötaitojen valmennuksessa luomme työyhteisöön pitkäjänteisen oppimisen asennetta. Tarjoamme vahvat perustaidot oman työn hallintaan. Motivaatio sekä työn ilo kasvavat tuntuvasti työpaikallanne.

Työyhteisötaitojen valmennuksen sisältöä

 • Työyhteisötaitojen perusteet
 • Vuorovaikutustaidot, taitava kommunikointi ja keskustelu tiimin työkaluina
 • Tiimihenkinen kulttuuri
 • Työtaidot: oman työn ja työkuorman hallitseminen
 • Osaamisen kasvattaminen oman asiantuntijuuden alueella avaintyötaitona
 • Fasilitointitaitoja tiimityöhön
 • Ratkaisukeskeisiä toimintamalleja arjen ongelmanratkaisuun

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Oivalletaan kuinka avainasemassa vuorovaikutustaidot ovat työn tavoitteiden saavuttamisessa

 • Opitaan toimimaan työyhteisössä viisaasti ja rakentavasti

 • Saadaan itse tukea toisilta ja osataan antaa sitä muille

 • Kehitetään keskinäistä- ja rajapintakommunikointia

 • Toimiva työyhteisö nostaa motivaatiota

 • Oivalletaan työn hallinnan tarpeet ja opitaan keinot

 • Saadaan selkeytystä ja säästetään voimavaroja työssä

Ota yhteyttä

6. Kouluta ja fasilitoi taitavasti työsi ohella

Taitava asiantuntijakouluttaja tai työssäopastaja on avainhenkilö lisäämään moniosaamista työssä. Uusien työntekijöiden kouluttaminen on välttämätöntä, mutta sisäisin koulutuksin ja opastuksin tuetaan myös työn kiertoa ja osaamisen jakamista tiimissä.

Kouluttajavalmennuksessa kouluttaja, opastaja, perehdyttäjä ja fasilitoija oppivat kuinka aidosti viedä osaamista muille jäsentämällä ja tehostamalla oppimista. Jatkossa ei enää tarvitse kouluttaa ihmisiä samaan asiaan moneen kertaan, vaan kaikki oppivat kerralla.

Valmennuksessa opitaan sisällön ja rakenteen suunnittelu, sekä pedagogiset avaintaidot, vuorovaikutus, harjoitusten soveltaminen ja oppimisen edistymisen seuraaminen. Opimme erilaisista oppimistavoista oppimistyylien kautta. Käsittelemme myös verkon yli tapahtuvan koulutuksen tuomat lisähaasteet ja autamme tekemään myös etäkoulutuksesta tehokkaan oppimistilaisuuden.

Completo DISC

Valmennukseen sisältyvä Completo DISC kouluttajan henkilökohtainen profiili kuvaa luontaista koulutustyyliäsi sekä antaa ymmärrystä, miten opettaa erilaisia oppijoita heidän vahvuuksistaan käsin. Profiilissa on sinulle yksilöllisiä ohjeita, kuinka toimia kouluttajana tehokkaammin vahvuuksiasi hyödyntäen ja kehittämiskohteesi huomioiden.

Osallistu avoimeen valmennukseen aiheesta, katso kalenteri tästä.

Kouluttajakoulutuksen sisältöä

 • Tavoitteellinen vuorovaikutus koulutustilanteessa
 • Erilaiset oppimistyylit ja erityyliset kouluttajat
 • Completo DISC Kouluttajan Profiili
 • Koulutuksen suunnittelu, rakenne ja sisältö
 • Erilaiset harjoitukset, tehtävät, esimerkit
 • Koulutuksessa keskustelun ohjaaminen, hallinta, kokoaminen
 • Muutostilanteessa kouluttaminen
 • Erikokoisten ryhmien kouluttaminen
 • Koulutuksen rytmittämisen ja aktivoinnin käytännön keinoja
 • Työkaluja haasteellisten henkilöiden kouluttamiseen
 • Valmennuksellinen ote kouluttamisessa

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Koulutuksesi motivoi, innostaa, aktivoi ja sitouttaa

 • Osaat jäsentää oppimista tehokkaasti ja rakentaa toimiva koulutusmateriaali

 • Valmennuksellinen näkökulma kouluttamiseen

 • Ymmärrät erilaiset oppimistyylit ja osaat käyttää sopivimpia viestintätapoja

 • Työkalut vaativissa tilanteissa kouluttamiseen, esim. muutos, etäoppiminen, haasteelliset henkilöt

 • Löydät vahvuutesi kouluttajana

Ota yhteyttä

7. Palaverit tehokkaiksi

Turhiin ja tehottomiin kokouksiin kuluu uskomattoman paljon aikaa, energiaa ja rahaa. Kun tunnistat organisaatiossasi tarpeen kehittää kokouskäytäntöjä ja tiedät, mitä palavereiden tehostamisella voidaan saavuttaa, anna meidän tehdä jalkatyö.

Palaverivalmennuksessa palaverikäytäntöjen määrittely on tehokasta ja lähtee teidän tarpeistanne. Tämän muutosprosessin varsinainen haaste on ihmisten saaminen toimimaan uusien käytäntöjen mukaisesti. Tämä saattaa olla jopa mahdotonta organisaation sisältä käsin.

Palaverivalmennuksessa uudet käytännöt luodaan ja kehitetään yhdessä niin, että jokainen huomaa ja ymmärtää saavansa henkilökohtaista hyötyä käytäntöjen parantamisesta. Se on ainoa tapa saada käytännöt oikeasti muuttumaan. Tehdään tehokkaista palavereista organisaationne ylpeydenaihe.

Osallistu avoimeen valmennukseen aiheesta, katso kalenteri tästä.

Palaverivalmennuksen sisältöä

 • Omien ja organisaation kokous- ja palaverikäytäntöjen arviointi ja toimivampien mallien luominen
 • Kokouksen ja palaverin tavoitteiden ja tarkoitusten saavuttamista tukevien toimitapojen kehittäminen
 • Vahvistetaan taitoja vetää ja ohjata tavoitteellista keskustelua ryhmätapaamisissa, työpalavereissa tai esim. projektikatselmuksissa
 • Miten rakentaa palavereista tuloksekas ja aktiivinen kokonaisuus, joka palvelee sekä tilaisuuteen osallistuvia että sen vetäjää?
 • Erilaiset palaverityypit tukena
 • Keskustelu ja sen fasilitointi palaverin työkaluna
 • Mukanaolijoiden aktivointi ja motivointi
 • Palaverin tavoitteiden saavuttaminen ja jälkitehtävien hyödyntäminen

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Organisaation/tiimin palavereihin ja kokouksiin tulee selkeä runko

 • Palaverit muuttuvat tavoitteellisiksi

 • Asioiden käsittelystä tulee tehokasta

 • Osallistujien palaverikokemus muuttuu positiiviseksi

 • Osallistujat muuttuvat aktiivisiksi

 • Organisaatiossa ei enää puhuta turhista palavereista, jotka syövät työaikaa ja tuottavat negatiivista ilmapiiriä

Ota yhteyttä

8. Presentoi ja esiinny vakuuttavasti

Informaatiota voi jakaa sähköpostilla. Presentaation ja esityksen tarkoitus on syvempi: aidosti vaikuttaa kuulijoiden mielipiteisiin, pistää heidät ajattelemaan sanomaasi, jopa päättämään toisin. Esiintyjän huolena taas on usein, miten tehdä aiheesta edes joten kuten kiinnostava.

Presentaatiovalmennuksessa ratkaisemme kummankin kysymyksen kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Esitys kuin esitys on tehtävissä mielenkiintoiseksi ja osallistavaksi. Esiintymisvalmennuksen jälkeen esiintymisestäsi tulee vakuuttavaa, kuulijat kiittävät ja samalla oppimasi uudet taidot ja rakenne antavat sinulle varmuutta ja helpotusta jännitykseen.

Esiintymistaitojen valmennuksessa opitaan löytämään esityksen pohjimmainen tarkoitus ja tavoite, sekä tapoja suunnitella ja jäsentää erityyppisiä presentaatioita niin, että mielenkiinto säilyy yllä ja vaikuttavan esityksen tavoitteeseen päästään tehokkaasti.

Presentointivalmennuksessa pääset itse esiintymään, testaamaan keinojasi säilyttää kontakti yleisöön, tottumaan yllätyksiin ja niiden mukana joustamiseen. Saat vilpitöntä, rakentavaa palautetta.

Kenenkään ei tarvitse muuttua esitystä varten toiseksi. Jokaisella on oma vahvuutensa esiintyjänä, oma luontainen karismansa. Kontaktin yleisöön voi luoda yhtä monella tavalla kuin ihmisiä on. Ollaksesi vakuuttava, sinun ei tarvitse käyttäytyä tietyllä tavalla, mutta valpas täytyy olla. Yleisöä täytyy lukea aktiivisesti ja se onnistuu vain harjoittelemalla.

Esiintymisvalmennuksessa osallistamme, harjoittelemme sekä herätämme henkilökohtaisia oivalluksia ja pitkäjänteistä oppimista. Valmistaudu päästämään esiintymisjännityksestä lopullisesti irti turvallisessa ilmapiirissä muiden oppijoiden kanssa.

Osallistu avoimeen valmennukseen aiheesta, katso kalenteri tästä.

Presentointivalmennuksen sisältöä

 • Informaation jakamisesta interaktiiviseen ja taitavaan esittämiseen
 • Sujuva, selkeä ja hyvin valittu kielenkäyttö esiintymisessä
 • Presentaation tavoite ohjaa koko esitystä
 • Vuorovaikutuksen rakentaminen osaksi esitystä
 • Presentaation rakenne
 • Mielenkiinnon säilyttäminen koko esityksen ajan
 • Online-presentaatioden erityishaasteet ja ratkaisut
 • Vuorovaikutteisuus online-presentaatioissa
 • Harjoittelua ja rakentavaa palautetta, opit myös muiden esityksistä

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Osaat suunnitella ja rakentaa omanlaisesi vakuuttavan presentaation erilaisiin tilanteisiin, myös online
 • Opit miten kommunikoida vaikuttava viesti, josta kiinnostutaan ja jota uskotaan riippumatta siitä, oletko strateginen johtaja tai asiantuntija
 • Tiedät miten saat yleisön kiinnostumaan ja osaat rakentaa hyvän kontaktin kuulijoihin
 • Osaat toimia vuorovaikutteisesti ja käsitellä kysymyksiä sujuvasti
 • Saat varmuutta esiintymiseen
Ota yhteyttä

Katso Completon webinaari aiheesta. Klikkaa vaan linkkiä ja seuraa sivun alalaidassa olevia ohjeita.