Realized Leader logo

LÄHI- JA ETÄVALMENNUKSET

1. JOHDA ISOA KUVAA

Johtoryhmävalmennuksella varmistetaan, että iso kuva ohjaa jokaisen toimintaa, tukee työn tavoitteiden selkeydessä ja saavuttamisessa sekä motivoi ja sitouttaa.

Tutustu

2. STRATEGINEN JOHTAMINEN JA JOHTORYHMÄTYÖ

Kehitä vahvaa näkemystä johtoryhmässä strategiseen ajatteluun, tulevaisuuden rakentamiseen ja viisaaseen yhteistyöhön.

Tutustu

3. JOHTORYHMÄTYÖSKENTELY TEHOKKAAKSI

Tehokkaampaa päätöksentekoa ja viisaampia päätöksiä käytännön johtoryhmätyöskentelyä ja johtoryhmän systematiikkaa kehittämällä.

Tutustu

4. JOHTORYHMÄN TEAM BUILDING

Tehokkaassa johtotiimissä on vahva keskinäinen luottamus, jäsenet tuntevat toisensa hyvin ja hyödyntävät toistensa vahvuuksia ilman valtataistelua.

Tutustu

Johtoryhmä on organisaation tärkein tiimi

Johtoryhmän onnistuminen omassa työssään on edellytys organisaation menestymiselle. Johtoryhmän tulee pyrkiä pois operatiivisesta askartelusta, ja suunnata huomionsa pitkäjänteiseen strategiseen suunnitteluun ja tulevaisuuden kilpailukyvyn rakentamiseen.

Johtajan täytyy olla selkeä organisaation isosta kuvasta ja hänellä täytyy olla strategista näkemystä siitä, kuinka päätavoitteet saavutetaan. Johtoryhmässä hän on päättämässä koko organisaation toimintaa ohjaavista linjauksista sen lisäksi, että edustaa omaa toiminta-aluettaan. Realized®-johtoryhmävalmennuksistamme saatte parhaat keinot selviytyä tästä monitahoisesta tehtävästä.

Realized®-johtoryhmävalmennuksissa kehitämme strategista johtajuutta, strategisten kokonaisuuksien hahmottamista, johtoryhmätyöskentelyn metodeja, johtoryhmän tiimityötaitoja ja johtajan näkemyksellisyyttä. Vahvistamme johtajan ja johtoryhmän jäsenen taitoja käytännön tasolla.

Realized®-johtoryhmävalmennuksissa kehitämme ratkaisut, miten parhaiten hyödyntää erilaiset näkemykset ja monipuolinen osaamisenne. Rakennamme johtoryhmällenne hyvän työskentelyn mallin ja kehitämme taitojanne viisaaseen keskinäiseen vuorovaikutukseen. Työstämme tavoitteellisesta dialogista ennakoivan ja taitavan päätöksenteon työkalun. Tarvittaessa rakennamme myös johtoryhmän toiminnan systematiikan.

Hyvän johtoryhmätyöskentelyn aikaansaaminen ei välttämättä ole pitkä prosessi. Realized®-johtoryhmävalmennuksiemme tukemana parempaan työskentelyn laatuun ja merkittäviin tuloksiin voidaan päästä jo muutamassa kuukaudessa.

Realized®-johtoryhmävalmennuksissa käyttämämme työkalut

 • Completo DISC Johtoryhmän Jäsenen Profiili

 • Completo DISC Johtoryhmän Ryhmäanalyysi

 • Johtajuusarvio 360

 • Tuloksellinen Organisaatio -survey

 • Johtoryhmän päätöksentekomallit -testi

Aikataulutetut avoimet valmennukset

Avoimet valmennukset listalla

”Saavutimme tavoitteemme – johtoryhmämme työskentelee nyt saumattomasti yhteen ja on strategisesti uudella tasolla.”

1. Johda isoa kuvaa

Näemme valmentajina, että niin manageritason kuin asiantuntijatason huipputekijätkään eivät ole selvillä organisaation isosta kuvasta, puhumattakaan muusta suorittavasta organisaatioportaasta.

Tutkimusten mukaan strategioista jopa yli 70% ei tuota toivottua tulosta, koska niiden jalkautus jää vajavaiseksi. Strategian toteutus on prosessi, jossa vastuu on erityisesti johdolla ja esimiehillä. Heidän tehtävänään on saada strategia näkyviin käytännössä ja sitä kautta tuloksessa. Strategia voi toteutua vain, jos ihmiset ymmärtävät kokonaisuuden sekä oman osallisuutensa isossa kuvassa.

Johtoryhmävalmennuksessa paneudumme siihen, kuinka isoa kuvaa johdetaan. Keskitymme selvittämään ja rakentamaan isoa kuvaa, sekä keinoihin jalkauttaa ja kommunikoida sitä. Johtoryhmän valmennuksessa ratkaisemme kuinka viedä isoa kuvaa niin, että se ohjaa jokaisen toimintaa, tukee työn tavoitteiden selkeydessä ja saavuttamisessa.

Johtoryhmäkoulutuksen tukemana strategian mukainen iso kuva viedään käytäntöön huolellisen toimintasuunnitelman avulla, oikeanlaisella viestinnällä, motivoimalla henkilöstöä muutokseen sekä seuraamalla strategian etenemistä. Näemme toistuvasti asiakasorganisaatioissamme, että jalkautettu ja selvä iso kuva rakentaa motivaatiota ja tuloksellisuutta jokaisen työssä sekä sitoutumista niin organisaatioon, omaan esimieheen, kuin tiimiinkin.

Johtoryhmävalmennuksen avulla tehdyn strategian jalkautuksen jälkeen ihmiset tietävät miksi työtä tehdään ja miten sitä tehdään. Ihmiset sitoutuvat tekemiseen ja työskentelevät isosta kuvasta juontavan ymmärryksen mukaisesti ja motivoituneesti.

Johtoryhmävalmennuksen sisältöä

 • Mikä on organisaatiomme iso kuva?
 • Big Picture – kuinka rakentaa iso kuva ja uusi kantava teema?
 • Mitä iso kuva edellyttää henkilöstöltä uusien tavoitteiden saavuttamiseksi?
 • Miten konkretisoimme, emme vain viesti?
 • Kuinka olemme esimerkkeinä teoillamme?
 • Kuinka draivaamme muutosta hyödyntäen isoa kuvaa?
 • Kuinka seuraamme onnistumista ja otamme seuraavat askeleet?

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Johtoryhmälle itselleen iso kuva selväksi
 • Strategian tehokas jalkauttaminen

 • Tavoitteenasetanta strategiseksi

 • Prioriteetit selkiävät

 • Proaktiivisuus ja oma-aloitteisuus kasvavat

 • Motivoituva henkilöstö

 • Tuloksellisen työn lisääntyminen

Ota yhteyttä

2. Strateginen johtaminen ja johtoryhmätyö

Johtoryhmän katse tulisi olla pääasiassa tulevaisuuteen. Tulevaisuuden ennakointi, skenarointi niin selkeistä kuin hiljaisistakin signaaleista tulisi olla jatkuvasti pohdinnan ja keskustelun alla. Parhailla johtajilla on hyvä vainu, intuitio, joka auttaa tulkitsemaan faktatiedon ja numerot, sekä täydentää ymmärrystä alan liikkeistä.

Tulevaisuus ei ole menneisyyden kopio, tai jos on, se tarkoittaa että on jättänyt uuden luomisen väliin, ja se on harvoin kestävä toimintatapa. Jos nojaa vain menneisyyteen, dataan, tulee olemaan haavoittuvainen. Maailma muuttuu ympärillä koko ajan, sitä pitää osata tunnustella.

Johtoryhmän strategisen johtamisen valmennuksessa aktivoidaan visiointikykyäsi, oikean aivolohkon älykkyyttä vasemman lisäksi, jotta pystyt niin yksilönä kuin yhdessäkin luomaan uutta, rakentamaan uusia mahdollisuuksia tai suuntaa organisaatiolle. Kokemuksemme mukaan johtoryhmät tarvitsevat tähän yleensä kipeästi taitoja sekä konkreettisia toimintamalleja edesauttamaan tulevaisuuteen tähtäävää strategiatyötä.

Johtoryhmäkoulutuksessa kehitämme strategista johtajuutta, johtajan itsensä visionäärisyyttä ja näkemyksellisyyttä. Johtoryhmävalmennuksessa käymme läpi strategisen prosessin, jossa selkiytämme organisaationne strategisia tavoitteita, vision ja mission. Kehitämme strategista ajattelua sekä rakennamme keinoja valjastaa johtoryhmän jäsenten näkemys tehokkaasti jatkossakin.

Johtoryhmävalmennuksen sisältöä

 • Strateginen johtajuus
 • Visionäärisyys ja näkemyksellisyys
 • Vision rakentaminen
 • Missio – tehtävä ja tarkoitus
 • Tulevaisuuteen katsominen, tulevaisuuden ennakointi ja skenarointi
 • Ennakoivuus ja strateginen organisaation ohjaaminen
 • Luovuus ja luovan ajattelun tekniikoita uuden kehittämiseksi
 • Strategian jalkauttamisen malli
 • Strateginen kommunikointi henkilöstölle

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Johtoryhmän strateginen rooli kirkastuu

 • Tavoitteenasetanta strategiseksi

 • Tulevaisuuden ennakointi helpottuu

 • Visiointikyky paranee ja monipuolistuu kun eri strategiset näkemykset pääsevät esille

 • Johtoryhmän luovuus hyödynnetään tehokkaasti kehittämisessä

 • Strateginen kommunikointi paranee

Ota yhteyttä

3. Johtoryhmätyöskentely tehokkaaksi

Johtoryhmän kyky luotsata kohti tulevaisuutta liittyy vahvasti johtoryhmän yhteistyötaitoihin. Onnistumisen ydin johtoryhmätyöskentelyssä on toimiva kommunikaatio ja oikea keskustelun taso. Hyvästä kommunikoinnista syntyy yhteisiä päätöksiä entistä nopeammin, joiden avulla organisaatiota on helppo luotsata parhaalla mahdollisella tavalla eteenpäin.

Johtoryhmän päätöksentekovalmennuksessa keskitytään saumattoman yhteistyön rakentamiseen, toimivaan kommunikointiin ja ottamaan riittävästi tilaa strategiselle työskentelylle ja tulevaisuuden rakentamiselle. Johtoryhmän yhteistyövalmennuksessa kehitetään ja selkeytetään johtoryhmätyön systematiikkaa eli työskentelymallia, vuosikelloa ja palaverien rakennetta.

Johtoryhmätaitojen valmennuksessa syvennymme lisäksi erityisen tärkeään osa-alueeseen eli johtoryhmän päätöksentekotavan kehittämiseen, jossa hyödynnämme kehittämäämme päätöksentekomallien testiä.

Tehdäkseen viisaita päätöksiä yhteistyössä, johtoryhmän on systemaattisesti hyödynnettävä jokaisen näkemystä, osaamista ja panosta, vahva dialogi työkaluna. Tämä vaatii myös, että jokainen ryhmän jäsen tunnistaa selkeästi oman roolinsa ja tuo näin parhaan osaamisensa työskentelyyn.

Kokemuksemme mukaan johtoryhmät eivät usein havaitse tarvitsevansa erillisiä systemaattisia päätöksentekotaitoja. Tämä näkyy muun muassa niin, että aina ei edes tiedetä tarkalleen miten johonkin päätökseen päädyttiin.

Johtoryhmävalmennuksen sisältöä

 • Johtoryhmä yhdessä johtamassa organisaatiota, johtoryhmärooli, johtajarooli
 • Johtoryhmänä toimimisen visio ja missio
 • Johtoryhmän työskentelyn rakenne
 • Johtoryhmän vuosikello ja palaverit
 • Johtoryhmän keskinäisen vuorovaikutuksen kehittäminen, taitava keskustelu, dialogi
 • Luottamuksen kasvattaminen
 • Päätöksenteko johtoryhmässä
 • Päätöksentekomallit, testi ja tulokset (toteutetaan valmennuksessa)
 • Muodostetaan johtoryhmänä näkemys yhtiön tulevaisuudesta ja tarvittavasta johtajuudesta

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Johtoryhmänä toimimisen missio ja visio selväksi

 • Johtoryhmän jäsentynyt työskentelymalli

 • Kehittynyt keskustelutapa ja osaamisten yhdistely uudella tavalla synnyttää viisaampia päätöksiä

 • Luottamus ja vuorovaikutus paranevat

 • Palaverit, agendat optimaalisiksi

 • Yhteinen päätöksentekomalli löytyy

 • Päästään pois siiloutumisesta

Ota yhteyttä

4. Johtoryhmän Team Building – persoonallisuudet, vuorovaikutus ja ryhmädynamiikka

Vahva johtotiimi tuntee toisensa ja osaa hyödyntää toistensa erikoisosaamista ja erilaisia näkökulmia ilman kilpailua vallasta. Tuloksellinen johtoryhmätyö edellyttää vahvaa keskinäistä luottamusta sekä edistyneitä tiimityötaitoja. Kun tunnemme toistemme logiikan ja toimintatyylin, voimme hyödyntää kunkin vahvuuksia.

Johtoryhmän Team Building valmennuksessa rakennamme toimivasta vuorovaikutuksesta ja laadukkaasta keskustelusta kestävää työskentelymetodia. Kasvattamme itsetuntemusta ja opimme tuntemaan johtoryhmänne erilaiset persoonat valaisevalla tavalla.

Tätä tietoisuutta hyödyntäen johtoryhmän tiimityön valmennuksessa rakennetaan tiivistä yhteistyön kulttuuria, tiimiytymistä ja yhteisen vastuun tunnetta. Team Buildingissa johtoryhmän jäsenet oivaltavat toistensa todelliset vahvuudet, keskinäinen luottamus kasvaa, eheytyy ja sitoutuminen toisiinsa niin johtajina kuin ihmisinä onnistuu luontevasti.

Completo DISC

Johtoryhmän yhteistyövalmennuksen tukena käytämme Completo DISC Johtoryhmän Jäsenten Profiileja, johtoryhmän toimintatapaa kuvaavaa Completo DISC Johtoryhmäkarttaa, sekä vahvuuksien ja kehittämisalueiden analyysiä. Ryhmädynamiikkaa tutkimalla mahdollistamme lisää onnistumisia ryhmän vahvuuksista käsin ja paikannamme kehittämiskohteet sekä workshoppaamme niihin ratkaisuehdotuksia luovalla prosessilla.

Johtoryhmävalmennuksen sisältöä

 • Johtoryhmän persoonallisuudet, Completo DISC Johtoryhmän Jäsenen Profiili
 • Vahva ja luottamuksellinen tuloksia tuottava yhteispeli
 • Completo DISC Johtoryhmäkartta ja johtoryhmän dynamikka
 • Muodostetaan johtoryhmänä näkemys yhtiön tulevaisuudesta ja tarvittavasta johtajuudesta
 • Johtoryhmän ryhmänä toimimisen kulttuuri sekä tavoiteltava toimintatapa
 • Vahvuudet ja kehittämiskohteet johtoryhmän keskinäisessä toiminnassa
 • Kestävän työskentelymetodin kehittäminen

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Yhteistyö tehostuu ja helpottuu

 • Completo DISC auttaa johtoryhmäläisiä tuntemaan toisensa syvemmin ja ymmärtämään toisilleen luontaisia toimintatapoja

 • Johtoryhmän ryhmädynamiikka kehittyy

 • Vahvistumme kun hyödymme erilaisuudesta

 • Ryhmän luottamus eheytyy ja vahvistuu

 • Vahvempi sitoutuminen johtoryhmään

 • Johtoryhmä keskittyy entistä enemmän yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen

Ota yhteyttä