Realized Leader logo

LÄHI- JA ETÄVALMENNUKSET

1. STRATEGINEN JOHTAMINEN: VISIOINTI JA JALKAUTUS

Strategisen johtamisen valmennuksesta keinot tulevaisuuden ennakointiin, strategian rakentamiseen ja tehokkaaseen jalkauttamiseen.

Tutustu

2. JOHTORYHMÄTYÖSKENTELY TEHOKKAAKSI

Tehokkaampaa päätöksentekoa ja viisaampia päätöksiä käytännön johtoryhmätyöskentelyä ja johtoryhmän systematiikkaa kehittämällä.

Tutustu

3. JOHTORYHMÄN TEAM BUILDING

Tehokkaassa johtotiimissä on vahva keskinäinen luottamus, jäsenet tuntevat toisensa hyvin ja hyödyntävät toistensa vahvuuksia ilman valtataistelua.

Tutustu

Johtoryhmä on organisaation tärkein tiimi

Johtoryhmän onnistuminen omassa työssään on edellytys organisaation menestymiselle. Johtoryhmän tulee pyrkiä pois operatiivisesta askartelusta, ja suunnata huomionsa pitkäjänteiseen strategiseen suunnitteluun ja tulevaisuuden kilpailukyvyn rakentamiseen.

Johtajan täytyy olla selkeä organisaation isosta kuvasta ja hänellä täytyy olla strategista näkemystä siitä, kuinka päätavoitteet saavutetaan. Johtoryhmässä hän on päättämässä koko organisaation toimintaa ohjaavista linjauksista sen lisäksi, että edustaa omaa toiminta-aluettaan. Realized®-johtoryhmävalmennuksistamme saatte parhaat keinot selviytyä tästä monitahoisesta tehtävästä.

Realized®-johtoryhmävalmennuksissa kehitämme strategista johtajuutta, strategisten kokonaisuuksien hahmottamista, johtoryhmätyöskentelyn metodeja, johtoryhmän tiimityötaitoja ja johtajan näkemyksellisyyttä. Vahvistamme johtajan ja johtoryhmän jäsenen taitoja käytännön tasolla.

Realized®-johtoryhmävalmennuksissa kehitämme ratkaisut, miten parhaiten hyödyntää erilaiset näkemykset ja monipuolinen osaamisenne. Rakennamme johtoryhmällenne hyvän työskentelyn mallin ja kehitämme taitojanne viisaaseen keskinäiseen vuorovaikutukseen. Työstämme tavoitteellisesta dialogista ennakoivan ja taitavan päätöksenteon työkalun. Tarvittaessa rakennamme myös johtoryhmän toiminnan systematiikan.

Hyvän johtoryhmätyöskentelyn aikaansaaminen ei välttämättä ole pitkä prosessi. Realized®-johtoryhmävalmennuksiemme tukemana parempaan työskentelyn laatuun ja merkittäviin tuloksiin voidaan päästä jo muutamassa kuukaudessa.

Realized®-johtoryhmävalmennuksissa käyttämämme työkalut

 • Completo DISC Johtoryhmän Jäsenen Profiili

 • Completo DISC Johtoryhmän Ryhmäanalyysi

 • Johtajuusarvio 360

 • Tuloksellinen Organisaatio -survey

 • Johtoryhmän päätöksentekomallit -testi

Aikataulutetut avoimet valmennukset

Avoimet valmennukset listalla

“Saavutimme tavoitteemme – johtoryhmämme työskentelee nyt saumattomasti yhteen ja on strategisesti uudella tasolla.”

1. Strateginen johtaminen: visiointi ja jalkautus

Tässä kaksiosaisessa valmennuksessa johtajille tai johtoryhmälle keskitymme niin visiointiin, tulevaisuuden ennakointiin ja strategian luomiseen kuin strategian ja vision jalkauttamiseen. Painotamme valmennuksessa teille tärkeitä osa-alueita.

Strategia ja visio

Koska maailma muuttuu jatkuvasti, päätöksien tekeminen pelkästään menneen datan perusteella on harvoin kestävä toimintatapa. Johtajien huomio tulisi olla pääasiassa tulevaisuudessa ja hiljaisten signaalien kuuntelemisessa. Parhailla johtajilla on vankan bisnesosaamisen lisäksi hyvä vainu, intuitio, joka auttaa tulkitsemaan faktatiedon ja numerot, sekä täydentää ymmärrystä alan liikkeistä.

Strategisen johtamisen valmennuksessa käymme läpi strategisen prosessin, jossa selkiytämme organisaationne strategisia tavoitteita, vision ja mission. Kehitämme strategista ajattelua ja aktivoimme visiointikykyä. Rakennamme keinoja valjastaa näkemyksenne tehokkaasti, jotta pystytte niin yksilöinä kuin yhdessä johtoryhmänä luomaan uutta, rakentamaan uusia mahdollisuuksia tai suuntaa organisaatiolle.

Strategian jalkautus

Tutkimusten mukaan strategioista jopa yli 70% ei tuota toivottua tulosta, koska niiden jalkautus jää vajavaiseksi. Strategian toteutus on prosessi, jossa vastuu on erityisesti johdolla ja esihenkilöillä. Strategia voi toteutua vain, jos ihmiset ymmärtävät kokonaisuuden sekä tiedostavat oman osallisuutensa organisaation isossa kuvassa.

Strategisen johtamisen valmennuksessa keskitymme keinoihin jalkauttaa ja kommunikoida haluttua strategista organisaation isoa kuvaa niin, että se ohjaa jokaisen toimintaa sekä tukee työn tavoitteiden selkeydessä ja saavuttamisessa. Rakennamme raamit liiketoiminnan johtamisen toimintasuunnitelmaan ml. viestinnän, motivoinnin ja seurannan keinot.

Näemme toistuvasti asiakasorganisaatioissamme, että jalkauttamisessa onnistuminen on kriittistä muutosten tai strategian läpiviemiseksi ja se tehdään harvoin taitavasti. Jalkauttamisen lähtölaukaus on tiedottaminen ja sen jälkeen tarvitaan muutoksen tai strategian konkretisointi kullekin organisaatiotasolle. Valmennuksessa käymme läpi strategisen jalkauttamisen mallin, joka lisää motivaatiota, tuloksellisuutta ja sitoutumista organisaatioon.

Strategisen johtamisen valmennuksen sisältöä

 • Strateginen johtaminen johdon ja johtoryhmän työkaluna
 • Strateginen organisaation ohjaaminen
 • Tulevaisuuteen katsominen, hiljaisten signaalien havaitseminen ja ennakointitaito
 • Näkemyksen valjastaminen ja uuden vision rakentaminen
 • Mission uudistaminen – tehtävä ja tarkoitus
 • Organisaation iso kuva, sen johtaminen ja viestiminen
 • Mitä iso kuva edellyttää henkilöstöltä uusien tavoitteiden saavuttamiseksi?
 • Strategian jalkauttamisen tuloksellinen ja muutosta nopeuttava malli
 • Välttämättömyyden tunteen ja nopean toiminnan ilmapiirin luominen strategian tai muutoksen jalkauttamisprosessin ajaksi
 • Rakentava ja aktiivinen seuranta hyödyntäen kaksisuuntaista palautetta

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Onnistutte uuden strategian tai muutoksen jalkauttamisessa tehokkaasti minimiajassa
 • Johtajien ja johtoryhmän strateginen rooli kirkastuu
 • Tulevaisuuden ennakointi selkeytyy
 • Johtajien luovuus ja eri strategiset näkemykset hyödynnetään tehokkaasti visioinnissa ja kehittämisessä
 • Motivaatio, proaktiivisuus ja oma-aloitteisuus kasvavat
 • Strateginen sisäinen viestintä ja kommunikointikulttuuri paranevat
Ota yhteyttä

2. Johtoryhmätyöskentely tehokkaaksi

Johtoryhmän kyky luotsata kohti tulevaisuutta liittyy vahvasti johtoryhmän yhteistyötaitoihin. Onnistumisen ydin johtoryhmätyöskentelyssä on toimiva kommunikaatio ja oikea keskustelun taso. Hyvästä kommunikoinnista syntyy yhteisiä päätöksiä entistä nopeammin, joiden avulla organisaatiota on helppo luotsata parhaalla mahdollisella tavalla eteenpäin.

Johtoryhmän päätöksentekovalmennuksessa keskitytään saumattoman yhteistyön rakentamiseen, toimivaan kommunikointiin ja ottamaan riittävästi tilaa strategiselle työskentelylle ja tulevaisuuden rakentamiselle. Johtoryhmän yhteistyövalmennuksessa kehitetään ja selkeytetään johtoryhmätyön systematiikkaa eli työskentelymallia, vuosikelloa ja palaverien rakennetta.

Johtoryhmätaitojen valmennuksessa syvennymme lisäksi erityisen tärkeään osa-alueeseen eli johtoryhmän päätöksentekotavan kehittämiseen, jossa hyödynnämme kehittämäämme päätöksentekomallien testiä.

Tehdäkseen viisaita päätöksiä yhteistyössä, johtoryhmän on systemaattisesti hyödynnettävä jokaisen näkemystä, osaamista ja panosta, vahva dialogi työkaluna. Tämä vaatii myös, että jokainen ryhmän jäsen tunnistaa selkeästi oman roolinsa ja tuo näin parhaan osaamisensa työskentelyyn.

Kokemuksemme mukaan johtoryhmät eivät usein havaitse tarvitsevansa erillisiä systemaattisia päätöksentekotaitoja. Tämä näkyy muun muassa niin, että aina ei edes tiedetä tarkalleen miten johonkin päätökseen päädyttiin.

Johtoryhmävalmennuksen sisältöä

 • Johtoryhmä yhdessä johtamassa organisaatiota, johtoryhmärooli, johtajarooli
 • Johtoryhmänä toimimisen visio ja missio
 • Johtoryhmän työskentelyn rakenne
 • Johtoryhmän vuosikello ja palaverit
 • Johtoryhmän keskinäisen vuorovaikutuksen kehittäminen, taitava keskustelu, dialogi
 • Luottamuksen kasvattaminen
 • Päätöksenteko johtoryhmässä
 • Päätöksentekomallit, testi ja tulokset (toteutetaan valmennuksessa)
 • Muodostetaan johtoryhmänä näkemys yhtiön tulevaisuudesta ja tarvittavasta johtajuudesta

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Johtoryhmänä toimimisen missio ja visio selväksi

 • Johtoryhmän jäsentynyt työskentelymalli

 • Kehittynyt keskustelutapa ja osaamisten yhdistely uudella tavalla synnyttää viisaampia päätöksiä

 • Luottamus ja vuorovaikutus paranevat

 • Palaverit, agendat optimaalisiksi

 • Yhteinen päätöksentekomalli löytyy

 • Päästään pois siiloutumisesta

Ota yhteyttä

3. Johtoryhmän Team Building – persoonallisuudet, vuorovaikutus ja ryhmädynamiikka

Vahva johtotiimi tuntee toisensa ja osaa hyödyntää toistensa erikoisosaamista ja erilaisia näkökulmia ilman kilpailua vallasta. Tuloksellinen johtoryhmätyö edellyttää vahvaa keskinäistä luottamusta sekä edistyneitä tiimityötaitoja. Kun tunnemme toistemme logiikan ja toimintatyylin, voimme hyödyntää kunkin vahvuuksia.

Johtoryhmän Team Building valmennuksessa rakennamme toimivasta vuorovaikutuksesta ja laadukkaasta keskustelusta kestävää työskentelymetodia. Kasvattamme itsetuntemusta ja opimme tuntemaan johtoryhmänne erilaiset persoonat valaisevalla tavalla.

Tätä tietoisuutta hyödyntäen johtoryhmän tiimityön valmennuksessa rakennetaan tiivistä yhteistyön kulttuuria, tiimiytymistä ja yhteisen vastuun tunnetta. Team Buildingissa johtoryhmän jäsenet oivaltavat toistensa todelliset vahvuudet, keskinäinen luottamus kasvaa, eheytyy ja sitoutuminen toisiinsa niin johtajina kuin ihmisinä onnistuu luontevasti.

Completo DISC

Johtoryhmän yhteistyövalmennuksen tukena käytämme Completo DISC Johtoryhmän Jäsenten Profiileja, johtoryhmän toimintatapaa kuvaavaa Completo DISC Johtoryhmäkarttaa, sekä vahvuuksien ja kehittämisalueiden analyysiä. Ryhmädynamiikkaa tutkimalla mahdollistamme lisää onnistumisia ryhmän vahvuuksista käsin ja paikannamme kehittämiskohteet sekä workshoppaamme niihin ratkaisuehdotuksia luovalla prosessilla.

Johtoryhmävalmennuksen sisältöä

 • Johtoryhmän persoonallisuudet, Completo DISC Johtoryhmän Jäsenen Profiili
 • Vahva ja luottamuksellinen tuloksia tuottava yhteispeli
 • Completo DISC Johtoryhmäkartta ja johtoryhmän dynamikka
 • Muodostetaan johtoryhmänä näkemys yhtiön tulevaisuudesta ja tarvittavasta johtajuudesta
 • Johtoryhmän ryhmänä toimimisen kulttuuri sekä tavoiteltava toimintatapa
 • Vahvuudet ja kehittämiskohteet johtoryhmän keskinäisessä toiminnassa
 • Kestävän työskentelymetodin kehittäminen

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Yhteistyö tehostuu ja helpottuu

 • Completo DISC auttaa johtoryhmäläisiä tuntemaan toisensa syvemmin ja ymmärtämään toisilleen luontaisia toimintatapoja

 • Johtoryhmän ryhmädynamiikka kehittyy

 • Vahvistumme kun hyödymme erilaisuudesta

 • Ryhmän luottamus eheytyy ja vahvistuu

 • Vahvempi sitoutuminen johtoryhmään

 • Johtoryhmä keskittyy entistä enemmän yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen

Ota yhteyttä