ESIMIESVALMENNUSTEN MODUULIT

Toteutettavissa myös virtuaalisesti.

1. KOLLEGASTA ESIMIEHEKSI – UUDEN ESIMIEHEN ABC

Napakka paketti uudelle esimiehelle. Heti vahva ote uuden työsi ydintekemisestä.

Tutustu

2. IHMISTEN JOHTAMINEN

Johtaminen on työntekijän koko potentiaalin ohjaamista niin, että hän pääsee parhaimpaansa.

Tutustu

3. ESIMIEHEN TYÖKALUPAKKI PÄIVITTÄISJOHTAMISEEN

Päivittäisjohtamisen ja esimiesviestinnän tehopaketti arjen esimiestyöhön.

Tutustu

4. HANKALIEN ESIMIESTILANTEIDEN TYÖKALUPAKKI

Tiukkojen esimiestilanteiden ratkaisukeinojen tehokas workshop.

Tutustu

5. TYÖN JA AJAN HALLINTA

Käytännön työkaluja ajanhallintaan, ajankäytön tehostamiseen ja työn organisointiin.

Tutustu

Esimiehen tehtävä on auttaa ihmisiä onnistumaan

Esimiestyö on erityisen ihmisläheinen ammatti, jossa luotsataan joukkoaan eteenpäin mahdollistamalla alaisten ja tiiminsä onnistuminen. Esimiestyö vaatii ammattitaidon lisäksi hyvää itsetuntemusta, tietoisuutta ja havainnointikykyä. Jotta voi johtaa muita, täytyy osata johtaa myös itseään.

Gallupin globaalin tutkimuksen (2019) mukaan vain 15 % työntekijöistä kokee olevansa sitoutunut organisaationsa tavoitteisiin. Esihenkilön toiminnalla on jopa 70 % vaikutus siihen, miten työntekijä kokee roolinsa ja tärkeytensä yrityksen menestyksessä.

Vain henkilökohtaisen kiinnostuksen, erilaisuuden huomioinnin ja oikeanlaisten kysymysten tekemisten kautta saadaan aikaiseksi merkityksellisyyden ja sitoutumisen tunne. Esihenkilö, joka kokee olevansa pomo, yleistää, mutta esihenkilö, joka kokee olevansa valmentaja, yksilöllistää.

Näemme valmentajina kuinka monissa organisaatioissa esihenkilötehtäviä tekevillä rooliin kuuluu päivittäistä ihmisten ohjaamista vaikka erityisiä taitoja tähän ei ole. Kukaan ei ole luontainen esimies yhtään sen enempää kuin vaikka luontainen lääkäri. Jokaiseen ammattiin – ja sitä esimiestyö on – tarvitaan omat taidot, roolin ja prosessien sisäistäminen ja käytännön itsereflektiota omasta tekemisestä.

Esimiesvalmennuksissamme kehität osaamistasi ja konkreettisia keinojasi johtaa eri tyylisiä ihmisiä käytännön työelämässä. Oivallat kuinka tärkeää on ymmärtää ihmisten erilaisuutta ja miten saada alaiset toimimaan omista vahvuuksistaan käsin koko yrityksen tuloksellisuutta edistäen. Esihenkilövalmennuksistamme saat vahvat vuorovaikutustaidot ja keinot palautteen antamiseen. Opit valmentavaan esimiestyöhön, jossa sparraat alaisia eteenpäin, raivaat esteitä ja mahdollistat onnistumiset.

Esimiesvalmennuksissa käyttämämme työkalut

 • Johtajuusarvio 360

 • Completo DISC esimiehen profiili

 • Henkilökohtainen coaching

 • Fasilitointi

 • Reasoning Analysis Assessment

Aikataulutetut avoimet valmennukset

Avoimet valmennukset listalla

”Esimiestyö on ammatti, jonka taitamiseen tarvitaan tietoista itsensä kehittämistä. Kukaan ei ole luontainen esimies yhtään sen enempää kuin vaikka luontainen lääkäri.”

1. Kollegasta esimieheksi – Uuden esimiehen ABC

Uuden esimiehen tehtävä on haasteellinen. Siirtymä kollegasta esimieheksi on iso loikka. Täytyy lunastaa paikkansa, synnyttää luottamus, ottaa käytännön tehtävät haltuun ja tutustua alaisiinsa. Pitää päästä kiinni ydintekemiseen ja luotsata joukkoa eteenpäin. Tämä kaikki pitää yleensä tehdä nopealla aikataululla ja yhtä aikaa.

Uuden esimiehen valmennuksessa sisäistät esimiehen roolin kulmakivet. Esimiehen rooli on erilainen kuin johtajan. Se on paljon enemmän arjen tekemisessä kiinni oleva, vaikkei esimiehen pidäkään olla kädet savessa (eli tehdä alaistensa töitä heidän puolestaan tai auttaa liikaa). Uuden esimiehen koulutuksesta saat opastusta esimiesviestintään, palautteen antamiseen, suorituksen ohjaamiseen ja päivittäisjohtamiseen.

Uuden esimiehen valmennuksella säästät aikaa ja voimia, ja pääset itse keskittymään oleelliseen. Jo pieni panostus esimiestaitojen valmennukseen ja coachingiin tuottaa uuden esimiehen työssä nopeasti tuloksia. Ks. Coaching-osiomme.

Moduulin sisältöä otsikkotasolla

 • Esimiehen laaja työrooli
 • Miten siirryn esimieheksi ja otan vastuualueeni haltuun?
 • Esimiehen itsetuntemus ja itsensä johtaminen
 • Henkilöohjaaminen vs. auttaminen
 • Päivittäisjohtaminen, delegointi, priorisointi
 • Suorituksen ohjaaminen ja organisointi
 • Onnistunut esimiesviestintä
 • Palautteen antaminen ja seuranta
 • Valmentava tapa tehdä esimiestyötä
 • Miten kehittää ja seurata omaa osaamista?

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Selkeyttä omaan persoonaan ja esimiestehtävään

 • Aito ymmärrys mitä odotetaan kun siirtyy kollegasta esimieheksi

 • Osaamista erilaisten ihmisten käytännön ohjaamiseen

 • Esimiestyön organisointi helpottuu

 • Opitaan ottamaan paikka esimiehenä

 • Opitaan valmentamaan omaa joukkoa vielä paremmaksi

 • Käytännön keinot löytyvät jakaa omaa aikaa

Ota yhteyttä

2. Ihmisten johtaminen

Ihmisten johtaminen ei tapahdu manageeraamalla eikä sähköposteja lähettämällä vaan yksilökohtaisella henkilöjohtamisella eli vuorovaikutuksella johtamisella. Tämän esimiestaitojen valmennuksen leadership-opein parannat työn mielekkyyttä, tiimiytymistä, yhteistyötä, motivaatiota, työtyytyväisyyttä ja sitoutumista työhön, esimieheen ja tiimiin.

Esimiesvalmennuksissa tarjoamme tietoiset ja vahvat esimiehen vuorovaikutustaidot sekä taidot hyödyntää ihmisten erilaisuutta ja ohjata ihmiset toimimaan vahvuuksiensa kautta. Kaikkia ei voi johtaa samalla kaavalla, sillä ihmisten logiikka, kommunikointitapa, tapa jolla tehokkaimmin oman tyylinsä mukaan tarttuu tehtäviin, motivoituminen, sitoutuminen ja päättäminen ovat erilaisia erilaisilla ihmisillä.

Tässä viisaan johtamisen esimiesvalmennuksessa hyödynnämme konkreettista DISC-mallia erilaisten ihmisten ymmärtämiseksi ja johtamiseksi. DISCin avulla selvitetään millä tavalla toimimalla kukin onnistuu luontaisesti parhaiten. DISC ei mittaa paremmuutta eikä laita ihmisiä paremmuusjärjestykseen.

Tähän ihmisten valmentavan johtamisen valmennukseen kuuluva henkilökohtainen Completo DISC profiili tukee myös alaisia omassa kehittymisessä. Se lisää itsetuntemusta ja luo tiedostavuutta rakentavalla tavalla. Esimiehen profiili kuvaa hänen toimintatapaansa sekä kompetensseja johtamis- ja vuorovaikutustilanteissa ja toimii henkilöjohtamisen karttana auttaen aidosti ymmärtämään ja arvostamaan erilaisia työtyylejä sekä kertoo miten johtaa erilaisia ihmisiä.

Moduulin sisältöä otsikkotasolla

 • Oman käyttäytymisen ja toimintatavan vaikutukset johtamistilanteissa
 • Oman johtamistyylin sekä johdettavien tyylien tunnistaminen (Completo DISC)
 • Eri DISC-tyylisten ihmisten tietoinen johtaminen ja ohjaaminen käytännössä
 • Luottamuksen rakentaminen esimies-alais -suhteissa
 • Eri tyylisten alaisten vahvuudet ja heidän ohjaaminen kohti tavoitteita
 • Oman tiimin jäsenten työtyylien ymmärtäminen, miten priorisoivat, motivoituvat, päättävät, sekä miten heitä kehittää

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Taidokas ihmisten johtaminen nostaa yksilöiden ja tiimien tuloksentekoa
 • Aito ymmärrys ihmisten erilaisuudesta

 • Selkeyttä ja taitoa omaan johtamistyyliin

 • Osaamista erilaisten ihmisten käytännön johtamiseen

 • Oivallat miten kehittää ihmisiä sekä tiimiäsi

 • Saat motivoituneen, aikaansaavan henkilöstön

Ota yhteyttä

3. Esimiehen työkalupakki päivittäisjohtamiseen

Päivittäisjohtamisen valmennus tuo tuloksia organisaation ja työn arkeen. Päivittäisjohtamisen valmennuksella varmistat, että alaiset pääsevät keskittymään työhönsä oikealla tavalla. Hyvällä arkijohtamisella ihmisten ajankäyttö ohjautuu oikein, asiakkaiden toiveisiin vastataan hyvässä aikataulussa ja sisäinen viestintä toimii.

Esimiestaitojen valmennuksen tärkein teema on vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot, sillä kaikki johtaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa. Päivittäisessä johtamisessa pitää osata kommunikoida suoraan ja rakentavasti. Pitää osata ja ymmärtää antaa palautetta silloin, kun sitä tarvitaan ja tilanteet sen sallivat. Tämä vaatii esimieheltä kärsivällisyyttä ja herkkyyttä.

Arkijohtamisen koulutuksessa keskitymme myös käytännön prosesseihin. Rakennamme järjestelmälliset prosessit odottamattomien tilanteiden ratkaisemiseen, delegointiin ja sijaistamiseen. Esimiestaitojen valmennuksen toteutamme tavalla, joka antaa esimiehille eväät jatkuvaan kehittymiseen arjessa.

Moduulin sisältöä otsikkotasolla

 • Arjen työn päivittäinen ohjaaminen
 • Eri DISC tyylisten ihmisten päivittäisjohtaminen
 • Oman DISC esimiestyylin profiili
 • Ymmärrä ihmisten erilaisuutta ja rakenna esimiesviestintä sitä hyödyntäen
 • Johtaminen tapahtuu vain vuorovaikutuksessa – esimieskommunikointi on avain onnistuneeseen esimiestyöhön
 • Esimiesviestinnästä konkreettista, selkeää ja ymmärrettävää
 • Miten onnistua vaikeissa esimiehen kommunikointitilanteissa?
 • Konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja eri kanavien kautta tapahtuvaan onnistuneeseen viestintään
 • Delegointi, tehtävien jakaminen
 • Omien tehtävien priorisointi
 • Alaisten tehtävien priorisoinnin ohjaaminen
 • Rakentavan palautteen antamisen menetelmä
 • Miten antaa korjaava ja ohjaava palaute taitavasti?
 • Käytännön keinoja viedä oman organisaation tavoitteet käytännön tekemisiksi

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Selkeys omasta esimiestyylistä

 • Oivalluksia siitä kuinka johtaa erilaisia ihmisiä eri tavalla

 • Käytännön arjen päivittäiset esimiehen tehtävät selkiytyvät

 • Arkijohtamisen organisointi helpottuu

 • Opitaan valmentamaan omaa joukkoa vielä paremmaksi

 • Saat otteen omasta joukostasi ja alat johtaa sitä positiivisesti ja napakasti

 • Onnistut työsi tavoitteiden saavuttamisessa

Ota yhteyttä

4. Hankalien esimiestilanteiden työkalupakki

Melkein poikkeuksetta meiltä pyydetään erillistä hankalien esimiestilanteiden valmennusosiota esimiesvalmennusohjelman kokonaisuuteen. Tiedämme kuinka kriittinen taito esimiehille on osata toimia hankalissa johtamistilanteissa. Usein esimiestilanteet eivät ole vaikeita ainoastaan asioihin liittyvistä syistä riippumatta siitä kuinka hankalia ongelmia ratkaistaan, vaan ihmisiin liittyvistä syistä.

Tämän päivän työn haasteet ja rasittavuus yhdistettynä koviin tavoitteisiin edellyttävät, että esimiestä tuetaan niin, että hänellä on taidot toimia vaikeissa johtamistilanteissa. Eikä hätä ole sen kummoisempi kuin että näihin hankaliin johtamistilanteisiin tarvitaan ratkaisumalleja.

Tästä valmennuksesta saat ratkaisuja ja metodeita monentyyppisiin haastaviin esimiestilanteisiin. Saat konkreettista apua siihen, kuinka kohdata ihmiset jännitteisessä tilanteessa, sekä kuinka kommunikoida, kuunnella, saada päätöksiä ja ratkaisuita aikaan.

Moduulin sisältöä otsikkotasolla

 • Miten ratkaista hankalat tilanteet työyhteisössä?
 • Ratkaisukeskeinen tapa ja prosessi vaikeiden tilanteiden purkamiseen
 • Hankalan tilanteen psykologia, kuinka toimimme kun tilanne muuttuu vaikeaksi?
 • Hankalan tilanteen puolustautumismallit, kuinka tunnistaa ja purkaa ne, jotta tilanteessa päästään eteenpäin?
 • Erityistilanteiden tärkeät vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot ihmisten johtamistilanteissa
 • Esimiesviestinnän sudenkuopat tiukoissa paikoissa
 • Kuunteleminen, kysyminen ja päättäminen, ratkaisun antaminen vaikeassa paikassa
 • Hankalan tilanteen kohtaaminen, niin ettei laajene
 • Case-pohjainen omien hankalien johtamistilanteiden käsittely
 • Henkilökohtainen työkalupakki hankaliin tilanteisiin
 • Erilaisia ristiriitojen ratkaisuprosesseja arkitilanteisiin

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Ratkaise hankalat esimiestilanteet nopeasti

 • Havainnointi selkeytyy, huomaat aikaisin milloin ollaan ajautumassa haastavaan tilanteeseen

 • Opit miten tilanne pidetään hallussa niin ettei se leviä ympäristöön

 • Siedät haastavan johtamistilanteen aiheuttamaa painetta

 • Osaat uudistaa luottamusta vaikean paikan jälkeen

Ota yhteyttä

5. Työn ja ajan hallinta

Ajanhallinta on pitkälti oman työn johtamista. Se lähtee yksilöstä, mutta tuottaa koko yritykselle tuntuvaa tulosta. Ajanhallinnan valmennuksessa opit ajanhallinnan työkaluista tärkeimmät: työpäivän tehokas organisointi, suunnittelu, työtehtävien jäsennys, priorisointi, sisäisen viestinnän käytännöt ja delegointi.

Oman työn suunnitteluun ja työmäärän hallintaan valmennus antaa tärkeitä taitoja, jotka ovat edellytys niin tehokkuudelle kuin työnilolle ja jaksamiselle. Tämä oman työn johtamisen valmennus lisää selkeyttä ja hallinnan tunnetta tuntuvasti ja mahdollistaa tuottavan ja stressittömän työpäivän.

Ajankäytön koulutuksessa opit löytämään ja selättämään omat aikavarkaasi ja kiireen tunteen. Opit priorisoimaan ja tunnistamaan oman ajankäyttösi kulmakivet ja kehittämiskohteet sekä jäsentämään ja selkeyttämään omia tavoitteita työssäsi.

Ajanhallinnan valmennuksesta saat hyödyllisiä menetelmiä ja työkaluja, jotka tukevat omien työtehtävien ja aikataulun suunnittelua. Hallitsemalla tilanteita tietoisesti pystyt johtamaan itseäsi helpommin ja selviät arjen haasteista.

Osallistu avoimeen valmennukseen aiheesta, katso kalenteri tästä.

Moduulin sisältöä otsikkotasolla

 • Tietoinen taito hallita omaa aikaa ja työmääriä
 • Itsensä ohjaaminen ja johtaminen kiireen tunteen hallitsemisessa
 • Oman ajankäytön haasteiden, aikavarkaiden ja sudenkuoppien tunnistaminen
 • 10 työkalua ajanhallintaan
 • Toimiva ja selkeä ajankäytön suunnitelmallisuus ja organisointi
 • Suunnitelma oman ajankäytön muuttamiseksi ottamalla käyttöön sopivimmat työkalut
 • 5 tehokasta työkalupohjaista menetelmää tehostaa onnistumista
 • Ajankäytön organisointi ja tehostaminen yksilönä ja tiiminä
 • Yhteisesti sovitut ja sovelletut toimintatavat: delegointi, työn jakautuminen, tiedonkulku, sisäisen viestinnän käytännöt, suunnitelmallisuus ja priorisointi

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Oma kalenteri selkiytyy ja ajan hallinta onnistuu

 • Löydät prioriteetit valtavastakin työmäärästä

 • Ajankäytön tehostuminen

 • Opit jakamaan työajan järkeviin lohkoihin keskeytyksistä huolimatta

 • Työn organisointi helpottuu, näet selkeitä kokonaisuuksia, motivaatio kasvaa

 • Oivallat mikä painaa ja stressaa, ja saat siihen järjestystä

 • Suunnitelmallisuudesta lisää hyvinvointia, jaksamista ja työniloa

 • Opit miten ohjata toisten ajankäyttöä työpaikallasi

Ota yhteyttä

Katso Completon webinaari aiheesta. Klikkaa vaan linkkiä ja seuraa sivun alalaidassa olevia ohjeita.