Loading...
Esimiesvalmennukset2020-02-17T16:49:36+02:00

ESIMIESVALMENNUSTEN MODULIT

1. UUDEN ESIMIEHEN ABC

Napakka paketti uudelle esimiehelle. Avullamme saat heti vahvan otteen uuden työsi ydintekemisestä.

Tutustu

2. IHMISTEN JOHTAMINEN

Johtaminen on työntekijän koko potentiaalin ohjaamista niin, että hän pääsee parhaimpaansa.

Tutustu

3. ESIMIEHEN TYÖKALUPAKKI PÄIVITTÄISJOHTAMISEEN

Esimiestyötä jo tekeville tehopaketti arjen esimiestyöhön.

Tutustu

4. HANKALIEN ESIMIESTILANTEIDEN TYÖKALUPAKKI

Tiukkojen esimiestilanteiden ratkaisukeinojen tehokas workshop.

Tutustu

5. TYÖN JA AJAN HALLINTA

Käytännön keinoja minimoida stressi ja kiire johtamalla omaa aikaasi, hallitsemalla työtäsi ja työmäärääsi.

Tutustu

Esimiehen tehtävä on auttaa ihmisiä onnistumaan

Miten mahdollistaa alaistensa onnistuminen esimiehenä? Miten esimiehenä luotsata omaa joukkoa eteenpäin? Esimiestyö on erityisen ihmisläheinen ammatti, jossa tärkeintä on miten hyvin kykenee mahdollistamaan alaisten ja tiiminsä onnistumisen.

Gallupin globaalin tutkimuksen (2019) mukaan vain 15 % työntekijöistä kokee olevansa sitoutunut yrityksensä tavoitteisiin. Esimiestyöllä on jopa 70 % vaikutus siihen, miten työntekijä kokee roolinsa ja tärkeytensä yrityksen menestyksessä. Vain henkilökohtaisen kiinnostuksen, erilaisuuden huomioinnin ja oikeanlaisten kysymysten tekemisten kautta saadaan aikaiseksi merkityksellisyyden ja sitoutumisen tunne. Esimies, joka kokee olevansa pomo, yleistää, mutta esimies, joka kokee olevansa valmentaja, yksilöllistää.

Näemme valmentajina kuinka hyvin monissa organisaatioissa esimiestehtäviä tekevillä, esimerkiksi projektipäällikkötehtävissä, rooliin kuuluu ihmisten ohjaamista projekteissa ja silti taitoja päivittäiseen ihmisten ohjaamiseen ei ole. Kukaan ei ole luontainen esimies yhtään sen enempää kuin vaikka luontainen lääkäri. Jokaiseen ammattiin – ja sitä esimiestyö on – tarvitaan omat taidot, roolin sisäistäminen, prosessi ja käytännön itsereflektiota omasta tekemisestä. Esimiestyö vaatii ammattitaidon lisäksi erityisen hyvää itsetuntemusta, tietoisuutta ja havainnointikykyä. Jotta voit johtaa muita, sinun pitää ensin johtaa itseäsi. Myös tarvitaan erityisen hyvät vuorovaikutustaidot, sillä kaikki johtaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa.

Kanssamme kehität osaamistasi ja konkreettisia keinojasi johtaa erityylisiä ihmisiä käytännön työelämässä. Oivallat kuinka tärkeää on ymmärtää ihmisten erilaisuutta ja miten saada alaiset toimimaan omista vahvuuksistaan käsin koko yrityksen tuloksellisuutta edistäen. Opit hyödyntämään omia ja muiden erityylisten vahvuuksia. Opit taitamaan vuorovaikutuskeinot ja palautteen antamisen. Opit valmentavaan esimiestyöhön, jossa sparraat alaisia eteenpäin, raivaat esteitä ja mahdollistat onnistumiset.

Esimiesvalmennuksemme ovat useimmiten räätälöityjä prosesseja, useista eri moduleista koottuja kokonaisuuksia.

Käyttämämme työkalut

 • Johtajuusarvio 360

 • Completo DISC esimiehen profiili

 • Henkilökohtainen coaching

 • Fasilitointi

 • Päättelykykytesti

Aikataulutetut avoimet valmennukset:

”Esimiestyö on ammatti, jonka taitamiseen tarvitaan tietoista itsensä kehittämistä. Kukaan ei ole luontainen esimies yhtään sen enempää kuin vaikka luontainen lääkäri.”

1. Uuden esimiehen ABC

Uuden esimiehen tehtävä on haasteellinen. Täytyy lunastaa paikkansa, synnyttää luottamus, ottaa käytännön tehtävät haltuun ja tutustua alaisiinsa. Pitää päästä kiinni ydintekemiseen ja luotsata joukkoa eteenpäin. Tämä kaikki pitää yleensä tehdä nopealla aikataululla – ja yhtä aikaa.

Esimiehen rooli on erilainen kuin johtajan. Se on paljon enemmän arjen tekemisessä kiinni oleva, vaikkei esimiehen pidäkään olla kädet savessa (eli tehdä alaistensa töitä heidän puolestaan, auttaa liikaa). Se on erilainen myös silloin, jos tulet esimieheksi ulkopuolelta tai siirryt tehtäviin sisältä.

Hyvällä valmennuksella säästät aikaa ja voimia, ja pääset itse keskittymään oleelliseen. Valmennus ja vaihtoehtoisesti coaching on uuden esimiehen työssä nopeasti tuloksia tuottava panostus.

Modulin sisältöä otsikkotasolla, joista valmennuksessa keskitymme teille tärkeimpiin ajankohtaisiin haasteisiin:

 • Esimiehen laaja työrooli
 • Miten siirryn esimieheksi ja otan vastuualueeni haltuun?
 • Esimiehen itsetuntemus ja itsensä johtaminen
 • Henkilöohjaaminen vs. auttaminen
 • Päivittäisjohtaminen, delegointi, priorisointi
 • Suorituksen ohjaaminen ja organisointi
 • Palautteen antaminen ja seuranta
 • Valmentava tapa tehdä esimiestyötä
 • Miten kehittää ja seurata omaa osaamista?

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Selkeyttä omaan persoonaan ja esimiestehtävään

 • Aito ymmärrys mitä odotetaan kun siirtyy esimieheksi

 • Osaamista erilaisten ihmisten käytännön ohjaamiseen

 • Esimiestyön organisointi helpottuu

 • Opitaan ottamaan paikka esimiehenä

 • Opitaan valmentamaan omaa joukkoa vielä paremmaksi

 • Käytännön keinot löytyvät jakaa omaa aikaa

Ota yhteyttä

2. Ihmisten johtaminen

Taitava johtaja ja esimies ymmärtää, että ihmisiä pitää johtaa ja että se ei tapahdu manageeraamalla eikä sähköposteja lähettämällä. Tuloksellinen johtaminen edellyttää vahvaa, taidokasta henkilöjohtamista. Osaava johtaja hyödyntää ihmisten erilaisuutta ja osaa ohjata ihmiset toimimaan vahvuuksiensa kautta. Kaikkia ei voi johtaa samalla kaavalla, sillä ihmisten logiikka, kommunikointitapa, tapa jolla tehokkaimmin oman tyylinsä mukaan tarttuu tehtäviin, motivoituminen, sitoutuminen ja päättäminen ovat erilaisia erilaisilla ihmisillä.

Kaikki johtaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa, joten johtamisessa tietoiset ja taitavat vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot ovat avainasemassa. Hyödynnämme valmennuksessa konkreettista DISC-mallia erilaisten ihmisten ymmärtämiseksi ja johtamiseksi. DISCin avulla paikannetaan millä tavalla toimimalla ihmiset onnistuvat luontaisesti parhaiten. DISC ei mittaa paremmuutta eikä laita ihmisiä paremmuusjärjestykseen. Sen avulla tuetaan henkilön itsetuntemusta ja luodaan tiedostavuutta rakentavalla tavalla. Hyvällä henkilöjohtamisella nostamme ja parannamme työn mielekkyyttä, tiimiytymistä, yhteistyötä, motivaatiota, työtyytyväisyyttä ja sitoutumista omaan työhön, esimieheen ja tiimiin.

Valmennukseen kuuluva Completo DISC johtamisprofiili tukee johtajia ja esimiehiä omassa kehittymisessä ja kuvaa heidän toimintatapaansa sekä kompetensseja johtamis- ja vuorovaikutustilanteissa. Johtajalle DISC toimii henkilöjohtamisen karttana auttaen aidosti ymmärtämään, arvostamaan ja ohjaamaan erilaisia työtyylejä.

Modulin sisältöä otsikkotasolla, joista valmennuksessa keskitymme teille tärkeimpiin ajankohtaisiin haasteisiin:

 • Oman käyttäytymisen ja toimintatavan vaikutukset johtamistilanteissa
 • Oman johtamistyylin sekä johdettavien tyylien tunnistaminen (Completo DISC)
 • Oppia tietoisesti johtamaan ja ohjaamaan erityylisiä ihmisiä käytännössä
 • Oppia rakentamaan luottamusta esimies-alais suhteissa
 • Löytää erityylisten alaisten vahvuudet ja ohjata heitä kohti tavoitteita
 • Oman tiimin jäsenten työtyylien ymmärtäminen, miten priorisoivat, motivoituvat, päättävät, sekä miten heitä kehittää

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Taidokas ihmisten johtaminen nostaa yksilöiden ja tiimien tuloksentekoa
 • Aito ymmärrys ihmisten erilaisuudesta

 • Selkeyttä ja taitoa omaan johtamistyyliin

 • Osaamista erilaisten ihmisten käytännön johtamiseen

 • Oivallat miten kehittää ihmisiä sekä tiimiäsi

 • Saat motivoituneen, aikaansaavan henkilöstön

Ota yhteyttä

3. Esimiehen työkalupakki päivittäisjohtamiseen

Kaikki johtaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa, siksi valmennamme vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja tavalla, josta käsin voimme lähteä niitä kehittämään arjessa jatkuvasti. Keskitymme esimiesviestintään sekä kommunikointiin.

Päivittäisjohtaminen tuo tuloksia organisaation ja työn arkeen. Hyvä päivittäisjohtaminen varmistaa, että työntekijä pääsee keskittymään työhönsä oikealla tavalla.

Hyvällä päivittäisjohtamisella ihmisten ajankäyttö ohjautuu oikein, asiakkaiden toiveisiin vastataan hyvässä aikataulussa ja sisäinen viestintä toimii. Esimies varmistaa myös, että odottamattomat tilanteet hoituvat sujuvasti ja delegointi sekä sijaistaminen toimivat.

Päivittäisessä johtamisessa pitää osata kommunikoida suoraan ja rakentavasti. Pitää osata ja ymmärtää antaa palautetta silloin, kun sitä tarvitaan ja tilanteet sen sallivat. Taitava päivittäisjohtaja osaa organisoida ajankäyttönsä, jotta aikaa kaikkeen on riittävästi.

Modulin sisältöä otsikkotasolla, joista valmennuksessa keskitymme teille tärkeimpiin ajankohtaisiin haasteisiin:

 • Arjen työn päivittäinen ohjaaminen
 • Eri DISC tyylisten ihmisten päivittäisjohtaminen
 • Oman DISC esimiestyylin profiili
 • Ymmärrä ihmisten erilaisuutta ja rakenna esimiesviestintä sitä hyödyntäen
 • Johtaminen tapahtuu vain vuorovaikutuksessa – esimieskommunikointi on avain onnistuneeseen esimiestyöhön
 • Esimiesviestinnästä konkreettista, selkeää ja ymmärrettävää
 • Miten onnistua vaikeissa esimiehen kommunikointitilanteissa?
 • Konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja eri kanavien kautta tapahtuvaan onnistuneeseen viestintään
 • Delegointi, tehtävien jakaminen
 • Omien tehtävien priorisointi
 • Alaisten tehtävien priorisoinnin ohjaaminen
 • Rakentavan palautteen antamisen menetelmä
 • Miten antaa korjaava ja ohjaava palaute taitavasti?
 • Käytännön keinoja viedä oman organisaation tavoitteet käytännön tekemisiksi

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Selkeys omasta esimiestyylistä

 • Oivalluksia siitä kuinka johtaa erilaisia ihmisiä eri tavalla

 • Käytännön arjen päivittäiset esimiehen tehtävät muotoutuvat

 • Esimiestyön organisointi helpottuu

 • Opitaan valmentamaan omaa joukkoa vielä paremmaksi

 • Saat otteen omasta joukostasi ja alat johtaa sitä positiivisesti ja napakasti

 • Onnistu työsi tavoitteiden saavuttamisessa

Ota yhteyttä

4. Hankalien esimiestilanteiden työkalupakki

Melkein poikkeuksetta meiltä pyydetään erillistä hankalien tilanteiden valmennusosiota esimiesvalmennusohjelman kokonaisuuteen. Tiedämme kuinka kriittinen taito esimiehille on osata toimia silloin kun tilanteet ovat vaikeita. Usein tilanteet eivät ole vaikeita vain asioihin liittyvistä syistä riippumatta siitä kuinka hankalia ongelmia ratkaistaan, vaan ihmisiin liittyvistä syistä.

Tämän päivän työn haasteet ja rasittavuus yhdistettynä koviin tavoitteisiin edellyttävät että esimiestä tuetaan niin että hänellä on taidot toimia haastavissa ympäristöissä. Eikä hätä ole sen kummoisempi kuin että näihin hankaliin tilanteisiin tarvitaan ratkaisumalleja, apua siihen kuinka kohdata ihmiset jännitteisessä tilanteessa sekä kuinka kommunikoida, kuunnella, saada päätöksiä ja ratkaisuita aikaan.

Modulin sisältöä otsikkotasolla, joista valmennuksessa keskitymme teille tärkeimpiin ajankohtaisiin haasteisiin:

 • Miten ratkaista hankalat tilanteet työyhteisössä?
 • Ratkaisukeskeinen tapa ja prosessi vaikeiden tilanteiden purkamiseen
 • Hankalan tilanteen psykologia, kuinka toimimme kun tilanne muuttuu vaikeaksi?
 • Hankalan tilanteen puolustautumismallit, kuinka tunnistaa ja purkaa ne jotta tilanteessa päästään eteenpäin?
 • Erityistilanteiden tärkeät vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot ihmisten johtamistilanteissa
 • Esimiesviestinnän sudenkuopat tiukoissa paikoissa
 • Kuunteleminen, kysyminen ja päättäminen, ratkaisun antaminen vaikeassa paikassa
 • Hankalan tilanteen kohtaaminen, niin ettei laajene
 • Case-pohjainen omien hankalia johtamistilanteiden käsittely
 • Henkilökohtainen työkalupakki hankaliin tilanteisiin
 • Erilaisia ristiriitojen ratkaisuprosesseja arkitilanteisiin

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Ratkaise hankalat esimiestilanteet nopeasti

 • Havainnointi selkeytyy, huomaat aikaisin milloin ollaan ajautumassa haastavaan tilanteeseen

 • Opit miten tilanne pidetään hallussa niin ettei se leviä ympäristöön

 • Siedät haastavan tilanteen aiheuttamaa painetta

 • Osaat uudistaa luottamusta vaikean paikan jälkeen

Ota yhteyttä

5. Työn ja ajan hallinta

Ajanhallinta on pitkälti oman työn johtamista. Työpäivän järkevä organisointi ja suunnittelu ovat ajanhallinnan työkaluista tärkeimmät. Siihen liittyy mm. työtehtävien jäsennys, priorisointi ja tarvittaessa delegointi. Työmäärän hallinta on tärkeä osa työniloa ja jaksamista tehokkuuden ohella. Oikeiden asioiden priorisointi ja niiden tekeminen oikealla tavalla rakentaa hallinnan tunnetta tuntuvasti. Sisäisen viestinnän käytännöt ja suunnitelmallisuus tuovat selkeyttä ja oikeanlaista delegointia silloin kuin sitä tarvitaan.

Hyvä ajankäytön suunnittelu mahdollistaa tuottavan ja stressittömän työpäivän. Usein ensimmäinen askel on omien aikavarkaiden tunnistaminen ja selättäminen. Ajanhallinnan valmennuksessa teemme valmennettavista oman aikansa herroja ja tarjoamme käytännöllisiä työkaluja. Hyvä ajanhallinta ja töiden suunnittelu tuottaa yritykselle paremman tuloksen.

Valmennuksessa opit tunnistamaan oman ajankäyttösi kulmakivet ja kehittämiskohteet sekä jäsentämään ja selkeyttämään omia tavoitteita työssäsi. Saat myös hyödyllisiä menetelmiä ja työkaluja, jotka tukevat omien työtehtävien ja aikataulun suunnittelua. Hallitsemalla tilanteita pystyt johtamaan itseäsi helpommin ja selviät arjen haasteista.

Modulin sisältöä otsikkotasolla, joista valmennuksessa keskitymme teille tärkeimpiin ajankohtaisiin haasteisiin:

 • Tietoinen taito hallita omaa aikaa ja työmääriä
 • Itsensä ohjaaminen ja johtaminen kiireen tunteen hallitsemisessa
 • Oman ajankäytön haasteiden, aikavarkaiden ja sudenkuoppien tunnistaminen
 • 10 työkalua ajanhallintaan
 • Toimiva ja selkeä ajankäytön suunnitelmallisuus ja organisointi
 • Suunnitelma oman ajankäytön muuttamiseksi ottamalla käyttöön sopivimmat työkalut
 • 5 tehokasta työkalupohjaista menetelmää tehostaa onnistumista
 • Ajankäytön organisointi ja tehostaminen yksilönä ja tiiminä
 • Yhteisesti sovitut ja sovelletut toimintatavat: delegointi, työn jakautuminen, tiedonkulku, sisäisen viestinnän käytännöt, suunnitelmallisuus ja priorisointi

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Oma kalenteri selkiytyy

 • Löydät prioriteetit valtavastakin työmäärästä

 • Opit jakamaan työaikasi järkeviin lohkoihin keskeytyksistä huolimatta

 • Hallitset työsi, näet selkeitä kokonaisuuksia, motivaatio kasvaa

 • Oivallat mikä painaa ja stressaa, ja saat siihen järjestystä

 • Suunnitelmallisuudesta lisää hyvinvointia, jaksamista ja työniloa

 • Opit miten ohjata toisten ajankäyttöä työpaikallasi

Ota yhteyttä
Simple Share Buttons
Simple Share Buttons